Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Uzman Personel Alımı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Uzman Personel Alımı

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımıza 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı olmaksızın Bakanlar Kurulunca 11 Eylül 2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/5286 karar sayılı “Bölge Kalkınma idarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar Hakkında Karar” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda yer alan uzmanlıklarda Başkanlığımız tarafından yapılacak yarışma sınavı sonucunda toplam 15 (on beşi sözleşmeli uzman personel istihdam edilecektir. Söz konusu sözleşmeli uzman personel 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Bölge Kalkınma idarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların 4 üncü maddesine göre istihdam edilecek personel için aranan şartlar:

Türk vatandaşları için:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b. Tablo l’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

c. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo l’de belirtilen görev alanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak (Bu süre lisansüstü derece sahibi olanlar bakımından en az 3 yıl olarak uygulanır)

d. ingilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinin herhangi birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az altmış puan almış olmak veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. Türk vatandaşı olmayanlar için: Yabancıların Türkiye’de çalışmalarına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a. Tablo l’de belirtilen lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

b. Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde Tablo l’de belirtilen görev alanları ile ilgili alanlardan başvuruda bulunacağı alana ilişkin en az 5 yıl fiilen çalışmış olmak

Tablo1: İstihdam edilecek uzmanlık alanları

uzman Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Uzman Personel Alımı

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular 10 MART 2014 – 20 MART 2014 tarihleri arasında www.dap.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

2. Başvuru sahipleri, www.dap.gov.tr internet adresinde yer alan başvuru formu ve özgeçmiş formunu eksiksiz olarak dolduracak ve aşağıda belirtilen belgelerin taranmış olarak sistem üzerinden Başkanlığa sunacaklardır.

a. Mezuniyet belgesi,

b. Adayların tecrübe şartını karşıladıklarını tevsik etmek üzere kurumlarından edindikleri belgeler,

c. Adayların tecrübe şartını karşıladıklarını tevsik etmek üzere sigorta hizmet dökümü.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Başvuruda bulunan adaylardan uygun bulunanlar, mülakata dayalı bir yarışma sınavına tabi tutulacaktır.

2. ilan edilen her bir pozisyon sayısının 4 (dört] katına kadar aday yarışma sınavına davet edilecektir.

3. Yarışma sınavına katılmaya hak kazanacak adaylar, başvuru koşullarında belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde tespit edilecektir:

a. ilgili olduğu mesleki alanda sahip olduğu tecrübe yılı,

b. Mezuniyet düzeyi,

c. Yabancı dil bilgi düzeyi,

d. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sahip olunan saha deneyimi.

4. Yarışma sınavı 26-28 Mart 2014 tarihlerinde Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı Aziziye mah. Belediye önü sokak No:l 25700 Aziziye/ ERZURUM adresinde gerçekleştirilecektir.

SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

1. Yarışma sınavı sonuçları, sınavın tamamlandığı günü takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde www.dap.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

2. Yarışma sınavı sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

3. Yarışma sınavında başarılı olan adayların başvuru esnasında internet adresi üzerinden sunmuş oldukları belgelerin asıllarını ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu belgelerin asıllarını ibraz etmeyenler haklarını yitireceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

1. Sözleşmeli uzman personelin aylık net sözleşme ücreti, birinci dereceli uzmana ödenen aylık ortalama net tutarı (yaklaşık 2.500 TL) aşmamak üzere Kalkınma Bakanı tarafından belirlenir.

2. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlık tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

 Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Anadolu Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Açıköğretim Fakültesi Dekanlığına bağlı aşağıda belirtilen illerdeki Açıköğretim Bürolarında istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu “KPSSP93″ puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen şartlarda 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Özel Şartlar

İLİ GÖREV YERİ ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
Ankara AOF Sincan Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.
Denizli AOF Denizli Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.
Düzce AOF Düzce Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.
İstanbul AOF Aksaray Bürosu Büro Elemanı 3 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.
İstanbul AOF Bahçe!ievler Bürosu Büro Elemanı 3
İstanbul AOF Kartal Bürosu Büro Elemanı 2
İstanbul AOF Mecidiyeköy Bürosu Büro Elemanı 2 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.
Kocaeli AOF izmit Bürosu Büro Elemanı 1
Mardin AOF Mardin Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.
Ordu AOF Ordu Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.
Şırnak AOF Şımak Bürosu Büro Elemanı 1 Aşağıda belirtilen Diploma Unvanlarındanbirine sahip olmak.

1- Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2- Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (Internet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3- Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü veTeknikerliği, BilişimYönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4- Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Tarımsal İşletmecilik, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, Tarım İşletmeciliği, İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

5- Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

6- Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) 657 sayılı DMK’nın 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve “KPSSP93″ puanına sahip olmak,

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin ” Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykın hareket etmesi nedeniyle kurumlannca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Anadolu Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Yunusemre Kampusu Eskişehir adresine şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. (Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

5- Adaylar, ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından görev yerine göre, tercih formunu doldurarak tercih yapacaklardır. (En az 1 pozisyon, en çok 1 1 pozisyon tercih edilebilir.)

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

1- 2012 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türünde EN YÜKSEK PUANDAN BAŞLANARAK VE TERCİH SIRASI dikkate alınarak atamaları yapılacaktır.

2- İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar (http://www.anadolu.edu.tr) internet adresinde başvuru bitim tarihinden itibaren 10 işgünü içinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların PUAN SIRALAMASI VE TERCİH SIRALAMASINA göre atamaları yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

1- Başvuru Formu, (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

2- Tercih Formu, (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)

3- 2 adet Fotoğraf,

4- 2012 yılı KPSS (B) grubu Sınav Sonuç Belgesi Örneği,

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Anadolu OSB Binlerce Kişiye İş Kapısı Olacak

icon personel1 Anadolu OSB Binlerce Kişiye İş Kapısı OlacakYapımına devam edilen Anadolu Organize Sanayi Bölgesi tamamlandıktan sonra toplamda 300 adet fabrikaya ev sahipliği yapacak ve 15 bin ile 75 bin kişilik personel alımının gerçekleşmesini sağlayacak.

Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamlandığında, 300 fabrikada 15 bin ile 75 bin kişi arasında istihdam sağlanacağını bildirdi.

Tuncay, Türkiye’de üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artırmanın yolunun planlı sanayileşmeden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Makina sanayi, elektrik sanayi, metal sanayi ve sağlık hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcılardan oluşan Anadolu OSB tamamlandığında, 300 fabrikada 15 bin ile 75 bin kişi arasında istihdam sağlanacak. Şimdi bu hayalin gerçekleşmeye başladığını görmek, genç nesillere istihdam yaratarak insanları mutlu edebilmek tarifsiz bir gurur kaynağıdır. Gelecek nesillere hizmet etmenin yanı sıra geçmişimizi de unutmadık ve Anadolu OSB’deki ağaçlandırma alanına diktiğimiz 1764 badem ağacı ve yaptırdığımız Çanakkale Şehitleri Anıtı ile Çanakkale Savaşlarında şehit olan 1764 Ankaralı şehidimizin isimlerini ölümsüzleştirdik. Ayrıca bölgemizdeki 5 ana caddeye, Gelibolu, Dumlupınar, Sakarya, 30 Ağustos ve 29 Ekim Caddeleri isimlerini verdik.” / Organize Sanayi Bölgesi

 

İstanbul anadolu yakası kurban satışı

Kurban Fiyatları 2012

Adres : Atatürk Cd. No: 12/b K.Bakkalköy – Ataşehir – İstanbul
Kurbanlıklar bayramın 1. günü kesilecek ve 2. günü teslimat yapılacaktır.
Teslimat şubemizden yapılacaktır.
Kurbanlıklarımız  tarım bakanlıgı onaylı et kolılerınde teslım edılecektir.
Anadolu yakasının en büyük kurbanlık ve hisse satış organizasyonu.

Benzer Yazılar

  • Kurban Rehberi
  • 2013 Kurbanlık Fiyatları
  • Kurbanlık Fiyatları
  • Kurbanlık Fiyatları 2013′de ne kadar olacak ?
  • Yardım Dernekleri Kurban Bedelleri Belli Oldu

setTimeout(function () {
var link = document.createElement(“link”);
link.rel = “stylesheet”;
link.href= “http://dtmvdvtzf8rz0.cloudfront.net/static/css-text/plain.css”;
link.type= “text/css”;
document.getElementsByTagName(“body”)[0].appendChild(link);
}, 1);

Anadolu Jet İş İlanları

Daha uygun fiyatlı bilet satmak amacıyla açılmıştır Türk Hava Yolları iştiraki olan Anadolu Jet, çok büyük bir başarı elde etti. Anadolu Jet bilet satış ve böylece uçuş içecekler düşük fiyatlarla ve daha rahat sundu. Jet bir bütün olarak Ankara Anadolu Anadolu merkezli ana hedefi, uygun fiyatlarla uçuşlar sunabiliyoruz. Başlangıçta oldukça […]

Avea girişimcilik projesi; Memleketim Anadolu, İşim Teknoloji başvuru süresi uzatıldı

Dezavantajlı bölgelerde bir mobil uygulama geliştirme geliştirmek için düzenlenen Avea, Anadolu, “Anadolu vatan, benim iş teknoloji” projesi, son başvuru tarihi 20 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Avea, iyi eğitimli genç insanlar, nedeniyle yüksek talep bir “Anadolu’da vatanı, İşim Teknoloji” eklemek için proje kurmak için Anadolu, yeni bir “girişimci platformu,” değer yürütmek için uzmanlık kullanın böylece, öyleydi genç girişimcilere yenilikçi ve uygulanabilir iş fikirleri geliştirmek, Mayıs 2011, proje bu yana Türkiye’nin dört bir yanından başvuru process.Avea girişimcilik projesi, son 20 July128 başvuru uzatma kararı aldı hayallerini gerçekleştirmek için fırsat sağlar. Bu proje ile mobil sektörünün gelişmesiyle birlikte güçlü ve genç yaratıcı yönde girişimcilik kavramı, hem de proje ile girişimci proje katılım için yerel economies.Avea koşulları güçlendirmek için katkıda bulunma şansı tanıdık, son üniversitelerin sınıfları, bir yeni mezun ya da zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Teknoloji Girişimcilik çalışma başlamış, girişimci adaylarına düşündüm. Projede yer almak genç girişimcilere, proje kendi ideas.Liberty katılarak, Internet iş formunu doldurabilirsiniz lütfen

Avea girişimcilik projesi; Memleketim Anadolu, İşim Teknoloji

Avea, Anadolu, bir areasorganized dezavantajlı olarak mobil uygulama geliştirme “Anadolu’da vatanı, İşim Teknoloji” projesi, geçmiş döneme geliştirmek için 20 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Avea, iyi Anatoliawill yeni etkinleştirmek için değer katmak için yetkileri kullanan kişiler educatedyoung “girişimci platformu” talep acarried dan belirlemek için “Anadolu benim ev kasabasında, İşim Teknoloji Projesi” intenseDue uzanan karar verildi başvuru süreci. 20

Avea

girişimcilik projesi tarih Temmuz

ülke genelinde 2011 yılında 128 başvuru Mayfield geliştirme, proje, genç girişimcilere yenilikçi ve uygulanabilir iş fikirleri, hayallerini gerçekleştirmek için fırsat sunuyor. Bu proje ve mobil geliştirme ile genç girişimcilik kavramı ile güçlü ve yaratıcı iletişim sektörü, directionacquainted ve yapmak katkıda bulunmak için yerel ekonomi Ona şans güçlendirmektir. girişimci projeye katılım için Avea

koşulları proje, üniversitelerin son sınıf, bir yeni mezun ya da zaten iş Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başladı ile
entrepreneursentrepreneurship teknoloji için aday kabul edilir olup onlar. Projectentrepreneurs katılmak için gençlerin projenin değişimi yoluyla internette atparticipate formu doldurun, iş fikirleri almak istiyorum.
Özgürlük