GELİR İDARESİ 1000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

GİB’ten edinilen bilgilere bakacak olursak, önümüzdeki günlerde yeni bir ilan ile GİB 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ayrıca Kasım ayında bu alımlarla ilgili Uzman yardımcılığı sınavının gerçekleştirileceği de bildirilmiştir.

Yukarıda da dediğimiz gibi Kasım ayında yapılması planlanan bu sınav ile 1000 gelir uzman yardımcısının alınması beklenmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde hem güncel ilan çıkacak olup sınav hakkında daha fazla bilgi verilecek hem de aynı zamanda sınava hazırlık için gereken tüm bilgiler buradan bizler aracılığı ile sizlerle paylaşılacaktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı içerisinde alınacak olan yardımcıların, görev ve sorumlulukları, Gelir Uzmanı kadrolarına atanmaları, Devlet Gelir Uzmanlığına geçişleri, aylık alacakları ücrete kadar birçok husus henüz merak konusu olarak kalmaktadır. Henüz net bir açıklama yapılmadığı için bizlerde kesin bir bilgi veremiyoruz.

GELİR UZMAN YARDIMCISI KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere işe alınan Gelir Uzman Yardımcıları, eğer başarılı olurlar ise kendi kariyerleri içerisinde Gelir Uzmanı olarak atanabiliyorlar. Gelirler ile ilgili birçok alanda çalışma yapacak olan yardımcıları, diğer uzman yardımcılarına oranla daha az maaş aldıkları için de bu konuda bazı sitemlerde bulunmaktadırlar.

NE KADAR MAAŞ ALIRLAR?

Edinilen bilgilere göre dokuzuncu derecenin birinci kademesinde ve hizmeti bulunmayan, bekâr ve çocuğu olmayan bir Gelir Uzman Yardımcısı, eğer Kasım ayında göreve başlar ise tahmini olarak 3,100 TL civarında para alabilecektir. Hesaplamada 2014 yılı için belirlenmiş olan asgari geçim oranları ve 2013 yılının enflasyon farkları göze alınmıştır.

UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ATANMALARI;

Giriş sınavına girmiş olan ve başarılıyı sağlamış olan, asil listede yer alanlardan, gerekli şartları sağlayan kişiler, kendilerine söylenen belgeleri zamanında ilgili birimlere ulaştıran kişiler uzman yardımcısı kadrolarına atanabilirler.

Asil listede yer alanlardan atama işlemi için gereklilikleri yerine getirmeyenler, başvuruda bulunduğu halde geçerli bir mazereti olmadan gerekli belgeleri bildirmeyenlerin atanmaları yapılmayacaktır. Aynı şekilde kendilerine yapılacak olan bildirimleri aynı süre içerisinde başvuruda bulunmayanların atamaları iptal edilir ve bu durumda da yedekte bekleyen uzman yardımcıları kadrolara alınmaya devam eder. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama listesinde belirli bir yer için ataması yapılacak olan kişiler sadece o yer içerisinde atamaya girebilirler.

ATAMA YAPILAN YERDE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU;

Ataması yapılacak olan memurların ataması belirlenmiş yerde en az 5 yıl süre ile çalışmaları zorunlu olacaktır. Bu sürenin içerisinde fiilen çalışılmayan sürelerden sadece yıllık izinler geçirilen muaf tutulacaktır. Bu süreyi doldurmayan kişilerin kesinlikle kurum için nakilleri yapılamaz. Fakat eğer herhangi bir özrü bulunan kişiler ile karşılıklı olarak atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde eğer hizmete ihtiyaç duyuluyor ise uygun yerlere geçirilebilir ve buralarda görevlerine devam edebilirler.

YETİŞTİRİLMELERİ;

Bu dönem içerisinde yetiştirilme, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlilik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen süredir. Bu sürenin amacı ise;
a) Uzmanlığın gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini sağlamak,
ç) Bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir.

Uzman yardımcısı kadrolarına atananlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen yerlerde bazı temel eğitimler göreceklerdir. Buradaki kurslarda başarılı olabilmeleri çok önemlidir. Girecekleri kursun sonunda 100 puan üzerinden bir sınav yapılacaktır. Bu sınav sonucunda 60 puan ve üzeri puan almak zorunludur. Aksi halde kursu başarı ile tamamlamamış sayılacaklardır.

Kursu başarı ile bitirenler, uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlilik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmalarının en sonunda ise yanlarında staj yapmakta oldukları birim amirleri bu stajyerlerin davranışlardan birçok alana kadar bilgi verecek şekilde not verirler. Staj değerlendirme belgesi olarak adlandırılan bu belge de işe başlama konusunda etkili bir rol oynamaktadır. . Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar.

YETERLİLİK SINAVINDAN ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILMALARI;

Uygulanan eğitim kursu sonunda başarılı olmayanlar ile başarılı olup staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanlar, uzman yardımcıları yeterlilik sınavı beklenmeden derecelerine göre memur kadrolarına atanırlar. Yapılan sınavlarda başarılı olmakta tek başına işe yaramamaktadır. Çünkü eğer staj döneminden iyi bir not alamaz iseler, kesinlikle bu birimde işe başlamaları mümkün olmayacaktır.

YETERLİLİK SINAV;

Yeterlilik sınavı, uzman yardımcılarının yetki ve alanlarını belirlemek için yapılan mevzuata uygun bir sınavdır. Bu sınav sayesinde uzman yardımcılarının mevkileri ve görevleri belirlenecektir. Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olan kişiler ise, en az iki ay önceden bildirmek kaydı ile yeterlilik sınavına çağırılırlar.

UZMANLIĞA ATANMA HAKKININ KAYBETMELERİ;

Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

UZMAN KADROSUNA ATANMALARI;

Girecekleri sınavda başarılı olan uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanacaklardır.

UZMAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemlerden uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerden zamanında ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi konusunda kendi amirlerine karşı sorumludurlar. Uzman yardımcıları tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin de zamanında yapılması konusunda sorumludurlar. Eğer gecikme ya da yerine zamanında getirilmemesi durumda doğan zararlardan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ NASILDIR?

Eğer uygun görülürse ve istenirse, uzman yardımcıları istendikleri zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar.

DEVLET GELİR UZMANLIĞINA GEÇİŞ YAPABİLİRLER Mİ?

Eğer Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulur ise KPDS’den 50 ve üzeri puan alanlar veya en az yüksek lisans derecesine sahip olan kişiler son üç yıl üst üste sicil not ortalaması 90 ve uzmanlıkta 5 yılını doldurmuş olanlar Devlet Gelir Uzmanlığına geçiş yapabilirler.

Aviva SA Emeklilik 900 Kişi Alacak

AvivaSa Emeklilik ve Hayat, büyümekte olan hizmetleri ve operasyonlarına istihdam sağlamaya devam ediyor.

2013 yılı itibariyle 880 Personel alımı yapan şirket ,2014 yılı itibariylede 900 kişilik bir kadro açmayaı hedeflemektedir.Avivasa 765 kişiyi satış departmanında ,135 kişiyi ise idari kadrolarsa görevlendirecek.Böylece satış departmanında 1350 kişiye genel müdürlük departmanında ise 420 kişi ile çalışmalarını devam ettirecek.

Bu yıl itibariyle alacağı personeller ile geleceğin mesleği olarak bilinen Finansal danışmanlık kadrosunu da 725 kişiye yukseltecek.

Kariyer.net te yayınlanan haberin devamı ise şöyle:

”Banka Sigortacılığı kanalındaki Şubeler Sigorta Yöneticisi sayısını ise 400 kişiye çıkaracak. Son yıllardaki yüksek büyüme hızıyla sektörde cazip iş fırsatları yaratmaya devam eden AvivaSA, yeni işe alacağı finansal danışmanları, Türkiye çapındaki bölge ve şubelerinde görevlendirecek. Adayların finansal danışmanlık temel eğitim programı ve Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisans Sınavı bedeli de AvivaSA tarafından karşılanacak. AvivaSA, genel müdürlükte ise Pazarlama, Finans, Aktüerya ve İş Riski, İç Denetim, Strateji ve Değişim Yönetimi, Kurumsal Projeler, Banka Sigortacılığı Geliştirme, Direkt Satış ve Acenteler Kanal Geliştirme, İnsan Kaynakları, Lojistik ve Satınalma, Teknik Operasyon, Bilgi Teknolojileri Mimarisi, Yazılım ve Destek, Proje ve Uygulama Yönetimi bölümleri için işe alım yapacak.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 6 bin 511 Personel Alacak – AFAD Memur Personel Alımı 2014

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 6 bin 511 Personel Alacak – AFAD Memur Personel Alımı 2014

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 6 bin 511 Personel Alacak

AFAD Memur Personel Alımı 2014

Torba yasa teklifine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olarak, valiye bağlı, il afet acil durum müdürlükleri kurulacak.

Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak.

AFAD’A 6 BİN KADRO

Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı 20′yi geçemeyecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na 6 bin 511 kadro ihdas edilecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan yasayla, engelli çocuğu bulunan memur ve askerlere yılda 10 gün mazeret izni verilmesi, sahipleri tarafından alınmayan KEY alacaklarının 5 yıl sonra Hazine’ye kalması yönündeki düzenlemeler getirildi.

Yasa, kamuya 11 bin 712 personel alımının da yolunu açıyor. En büyük alım ise Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na AFAD) yapılacak. AFAD için 6 bin 511 kadro ihdas edildi.

Köşk’ün onayladığı yasayla şu düzenlemeler geliyor:

YENİ KADROLAR AÇILDI

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘na 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı‘na 1.967, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 160,Gençlik Ve Spor Bakanlığı‘na 53, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘na 11, Spor Genel Müdürlüğü’ne de 10 kadro ihdas edildi.

Yeni torba yasa ile silahlı kuvvetler için de kadro açıldı. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı’na ayrılan uzman erbaş kadrosu 3 bin kişi daha artırılacak.

View full post on İş Bilgisi

Google Son Aramalar:

  • 12bin memur alimi nezaman

Gümrük Bakanlığı 600 Memur Alacak

 Gümrük Bakanlığı 600 Memur Alacak

Gümrük Bakanlığı 600 Memur Alacak

TÜKETİCİLERDEN gelen şikâyetlerin daha hızlı çözüme kavuşturulması ve takip edilmesi için devreye girecek olan raportörlerle ilgili şartlar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 600 kişilik yeni kadro açmayı planladığı “Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü” için hazırlanan taslak yönetmeliği tamamladı. Düzenlemeyle Yeni Tüketici Kanunu kapsamında firmalardan şikayet eden vatandaşın kapısını çaldığı illerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine yeni düzen getiriliyor.
En çok şikayet gelen hakem heyetlerinde görevlendirilecek olan raportörler, sınavla alınacak ve tüketici şikayetleri konusunda hem deneyimli hem üniversite mezunu olması gerekecek ve tüketici mevzuatı, temel hukuk, rapor yazma, araştırma, inceleme teknikleri konularında iki aylık eğitime tabi tutulacaklar. İl ve ilçelerde bulunan hakem heyetinde baro, tüketici örgütleri, esnaf örgütleri ve belediyelerden temsilciler bulunuyor. (Hürriyet)
Kaynak: memuruz.net

View full post on İş Bilgisi

Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

 Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

Namık Kemal Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar sözleşmeli personel alımı için ilan verdiler. İşte sözleşmeli personel arayan tüm kurumlar ve aranan özellikler…

Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

BUMKO Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2014

BUMKO Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Londra Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı

Londra Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı İçinTıklayın.

Kopenhag Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı

Kopenhag Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı İçinTıklayın.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklatın.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Türkiye Belediyeler Birliği Sözleşmeli Tercüman Alımı

Türkiye Belediyeler Birliği Sözleşmeli Tercüman Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Bilim, Sanayi ve Terknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Şuanki sözleşmeli personel alım ilanları bunlar.

Yeni Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Çıktığında Burada Bulabilirsiniz.

Son Aramalar:

  • sözleşmeli avukat arayan kurumlar 2014
  • sözleşmeli eleman alan kurumlar
  • sozlesmeli isci alimi2014
  • personel alan kurumlar 2014
  • 2014 personel alan kurumlar

View full post on İş Bilgisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 Bin 50 Memur Alacak

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 Bin 50 Memur Alacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 Bin 50 Memur Alacak

19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanuna göre, Aile Bakanlığı 2 bin 50 kişi alacak.

6518 sayılı Kanunun 112 maddesi ve bu madde ile Aile Bakanlığına eklenen kadrolar şu şekildedir:

“MADDE 112 – Ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Bu madde ile taşra teşkilatına ihdas edilen sosyalçalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyolog ve öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmadan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik kapsamında atama yapılır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.”

(4) SAYILI LİSTE

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Şube Müdürü 1 112 – 112
SH Sosyal Çalışmacı 5 451 – 451
SH Psikolog 5 500 – 500
SH Çocuk Gelişimcisi 5 200 – 200
TH Sosyolog 7 451 – 451
EÖH Öğretmen 7 150 – 150
TOPLAM 2.162 2.162

1- Yukarıdaki tabloya göre, şube müdürleri çıkarıldığında, toplam 2 bin 50 kadro ihdas edilmiştir.

2- İhdas edilen Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog ve Öğretmenlerin kadrolarının dereceleri, ilk defa memur atamasına ygun kadrolardır. Zaten madde de, bu kadrolara KPSS sonuçlarına göre atamayapılacağı belirtilmiştir.

3- Bütçe Kanununda yer alan açıktan atama sınırlaması, bu 2 bin 50 kadro için kaldırılmıştır. Dolaysıyla Bakanlık, gerekli teknik düzenlemeleri yaptıktan sonra kadroları, Devlet Personel Başkanlığına bildirecek, Başkanlık da bu kadroları,KPSS kılavuzuna ekleyecektir. Bu teknik işlemlerinHaziran ayındakiKPSS yerleştirmelerine yetişip yetişmeyeceği veya kurumun 2014 yılındaki KPSSsınavlarını bekleyip beklemeyeceği, ancak kurumun yapacağı açıklama ile netleşecektir.

Kaynak: www.memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

2014′te Düşük KPSS Puanı İle Memur Alacak Kurumlar

 2014′te Düşük KPSS Puanı İle Memur Alacak Kurumlar

2014′te Düşük KPSS Puanı İle Memur Alacak Kurumlar

Düşük kpss puanı ile memur alımı yapacak kurumlar.işte kurumların listesi

2014 KPSS’den hayal ettiğiniz puanı alamadıysanız üzülmeyin. Memur olmak için yüksek puanlar almanıza gerek yok, şansınız hala devam ediyor. KPSS’den 38 puan ve altı alanlar hangi bölümlerde memur olabileceklerini sizler için araştırdık.

İşte2014 KPSS’den düşük puan ile memur alacak bölümler;

Hemşirelik

Kütüphanecilik

Grafiker

Diyetisyen

Çocuk gelişim uzmanı

Kaynak: memuruz.net

View full post on İş Bilgisi

2014′te Personel Alacak Bankalar


2014′te Personel Alacak Bankalar


Türkiye’de bulunan bankalar 2014 yılında da büyümeyi sürdürüyorlar. Türkiye’nin önde gelen bankaları bu yıl sınav ve mülakatla kaç yeni personel almayı hedefliyor? Hangi banka hangi pozisyona kaç personel alacak? İşte banka banka alınacak personel listesi


Vakıfbank, 500’ün üzerinde yeni personel alacak. 2014’de de şube ağını genişletip bin yeni personeli bünyesine katacak.


Vakıfbank bu yıl tarihinde bir ilki gerçekleştirerek işe alımlarda KPSS şartını kaldırdı. Hiç KPSS’ye girmeyi düşünmemiş başarılı ve parlak gençleri banka bünyesine katmak istiyor.


Vakıfbank eleman alım başvurularını internet sitesi üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı. Adayları anlaşmalı oldukları üniversitede sınava tabi tutacaklarını ve ardından bankada yapılan mülakatla başarılı olanları işe alacaklar.


Akbank, 2014 yılında 1.600 yeni personel alımı yapacaktır. 2014 yılında 35 yeni şube açılışı gerçekleştiren Akbank toplam 925 şubeye ulaştı. Geçen yıl 250 bin personel alımı gerçekleştiren banka 2014 yılında 70 yeni şube açmayı planlayan banka 1.600 yeni personel alımı gerçekleştirme hedefinde.


2014 yılında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük illerde şube açmayı planlayan Akbank’ın istihdam politikası şöyle:


Banka personel ihtiyaçları paralelinde Türkiye genelinde işe alımlar yapıyor. Bunun için çeşitli sınav ve mülakatlar düzenleyen banka işe alımlarda dört farklı yöntem kullanıyor. Deneyimsiz adalar için yeni asistanlık, yönetici adaylığı ve müfettiş yardımcılığı pozisyonları için farklı işe alım süreçleri var.


Deneyimsiz alımlarda 28 yaşını doldurmuş olmak, üniversitelerin bankacılıkla ilgili bölümlerinden mezun olmak ve askerliğini tamamlamış olmak gerekiyor.


Deneyimli personel alımlarında ise yetkinlik bazlı mülakat yapılıyor. Kişilerin daha yakından tanımaya çalışan banka mülakat aşamasında adayların kişilik yapılarına, yetkinlikleriyle ilgili görevin uyumuna ve güçlü yönlerine odaklanıyor.


Yapı Kredi Bankası, 2014 yılında 600 yeni personel alımı yapacak 2014 yılında 41 şube açılışı gerçekleştiren Yapı Kredi Bankası’nın toplam şube sayısı 959 oldu. Aynı dönemde bankaya 190 bin kişi iş başvurusunda bulundu. 2014 yılında 60 şube açmayı planlıyor. 2012 yılında şube açılışlarına paralel olarak eleman alımı gerçekleştirecek.


Yapı Kredi Bankası iş başvurusu gerçekleştirmek isteyen adayların bankanın internet sitesinin insan kaynakları sayfasından gerçekleştirebilecekler.


İşe başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar internet sitesinde yayınlanan açık pozisyon ilanlarına ve genel başvuru ilanlarına özgeçmişlerini gönderebiliyorlar.


Başvuruların yanı sıra hem üniversite öğrencileri hem de profesyoneller için kullanabilirler. İşe alım sürecinde deneyimsiz adaylara genel yetenek testi uygulayan banka pozisyona bağlı olarak da sayılar, algılama, hafıza yeti ve İngilizce testleri kullanıyor.


Yapı Kredi Bankası sınav sonrası başarılı olan adayların işe alım süreçlerini insan kaynakları ve iş birimi mülakatlarıyla devam ediyor.


Garanti Bankası, 2014 yılında 3000 personel alımı yapacak.


Garanti Bankası 2011 yılında 68 yeni şube açarak toplam 919 şubeye ulaştı. Yine aynı dönemde 843 bin personel alımı gerçekleştirdi. Banka 2012 yılında 30 şube açarak 3000 yeni personel almayı planlıyor.


Garanti Bankası iş başvuruları internet sitesinin insan kaynakları bölümünden kabul ediyor. Ayrıca kariyer sitelerinden de iş başvurusu yapılabiliyor.


Garanti Bankası işe alımlarda yüzde 70′ini yeni mezunlardan seçiyor.


Finansbank, 2014 yılında 1000 yeni eleman alımı gerçekleştirecek.


Finansbank 2012 yılında 19 yeni şube açarak toplam şube sayısını 950′ye yükseltti. 2014 yılında 30 yeni şube açmayı planlıyor. Banka ayrıca 2014 yılında 1000 yeni personel almayı planlayan banka tecrübeli çalışan ihtiyacını içeriden karşılama oranını ise yüzde 75′ten yüzde 80′e taşımayı hedefliyor.


Finansbank iş başvurularını bankanın internet sitesi ve kariyer sitelerinden alıyor.


Finansbank işe alım ihtiyacının yüzde 70′e yakının yeni mezunlardan karşılıyor. Bankanın işe alımlarında ağırlıklı olarak yönetici adayı, ticari-kurumsal şube satış, müfettiş yardımcısı, şube satış/operasyon, çağrı merkezi ve direk satış pozisyonlarını kapsıyor.


DenizBank, 2014 yılında 800 yeni personel alımı gerçekleştirecek.


DenizBank, 2011 yılında 88 yeni şube açarak toplam şube sayısını 600′ye yükseltti. Bu 600 şubenin 588′i yurtiçinde ve 12′i yurtdışında bulunuyor. Banka 2011 yılında 2600 yeni personele iş imkanı sağladı.


DenizBank, 2014 yılında 35 yeni şube açıp, 800 yeni personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor.


Denizbank iş başvurularını internet sitesinin kariyer bölümünden ve kariyer sitelerinden yapabilecekler. DenizBank banka şubelerinde ağırlıklı olarak satış ve operasyon kadroları, genel müdürlükte ise şubelerdeki büyümeye paralel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapacak.


Kuveyt Türk, 2014 yılında 475 yeni personel alımı yapacak.


Kuveyt Türk, 2012 yılında 39 şube açtı ve ayrılan personel hariç 400 yeni personeli bünyesine kattı. Banka, 2014 yılında 40 yeni şube açarak 475 personel alacak.


Kuveyt Türk, banka bünyesinde çalışmak isteyen adayların internet sitesi aracılığıyla kısa özgeçmişlerini göndererek başvurabilirler.


Banka şube ağırlıklı büyüdüğü için yeni personel alımının büyük bir bölümünü şube satış ve operasyon kadrosuna yapıyor.


Ziraat Bankası 3 bin 265 yeni personel almayı planlıyor.


Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ali Toker, bankanın İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanması amacıyla sınavla, 3 bin 265 yeni personel alacağını bildirdi.


Ali Toker, yazılı açıklamasında bankanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde yapılan çalışmalara paralel olarak yeni personel alımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Dönüşüm sürecinde Ziraat Bankası’nın yeni oluşturulan 5 kurumsal, 27 ticari ve 73 girişimci şubeyle birlikte toplam bin 486 şubeyle hizmet verdiğini belirten Toker, ”Bankamız şubeleşme çalışmaları çerçevesinde, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler açmaya devam edecektir. Kısa-orta vadede İstanbul’da 100 adet şube, hiçbir bankanın bulunmadığı 36 ilçede ise ‘butik şube’ açmayı planlamaktadır” ifadesini kullandı. Kaynak: personelalimi


Maliye Bakanlığı, 276 defterdarlık uzman yardımcısı alacak

160681 Maliye Bakanlığı, 276 defterdarlık uzman yardımcısı alacak Maliye Bakanlığı, taşra teşkilatında defterdarlıklarda çalıştırılmak üzere 276 defterdarlık uzman yardımcısı alacak.

Maliye Bakanlığından Yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in onayıyla taşra teşkilatında defterdarlıklarda çalıştırılmak üzere 24 Kasım 2013 tarihinde test usulü yapılacak sınavla 276 defterdarlık uzman yardımcısı alınacak.

Sınava en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olan ve 7-8 Temmuz 2012 veya 6-7 Temmuz 2013 tarihli Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSSP39, KPSSP40, KPSSP42, KPSSP56 ve KPSSP118 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecek.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla 20 katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne, en fazla 3 katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacak. Adaylar sınavda iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe alanlarından sorumlu olacak.

Giriş sınavına başvurular 21 Ekim 2013 tarihinde başlayacak, 1 Kasım 2013 tarihinde saat 17.30′da sona erecek. Başvurular Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinden elektronik olarak veya yayımlanacak formu doldurarak elden veya posta yoluyla yapılabilecek. Sınava ilişkin detaylara Bakanlığın internet sitesinden ulaşılabilinecek.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alacak!

ormanve su iş 300x183 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alacak!Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapacağı olan alımda farklı yerlerden mezun olmuş toplamda 10 kişiyi alacağını duyurdu. Bu bölümler ise hukuk, işletme, iktisat, orman fakültesi,siyasal bilgiler ve daha çok sayıda bölümü ve devamını ilandan ulaşabilirsiniz.

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
Orman ve Su İşleri Bakanlığında görevlendirilmek üzere, giriş sınavı ile 10 Müfettiş Yardımcısı
alınacaktır.
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan giriş sınavı sonucunda atama yapılacak kadrolardan
6 adedi hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan, 4
adedi ise orman fakülteleri ve inşaat mühendisliği ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen
yurt içi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan tercih edilecek olup, sınavla
ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
A) Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 26 Ekim 2013 (Cumartesi) günü Ankara’da belirlenecek
salonlarda yapılacaktır.
B) Sınava Katılma Şartlan: il Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri
taşımak, 21 Sınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, 31 Hukuk, Siyasal Bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler, Orman Fakülteleri ve inşaat Mühendisliği ile bunlara denkliği
yetkili makamca kabul edilen yurtiçi veya dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
4) Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşulunda seyahat etmeye
elverişli bulunmak,
5) Bu sınava iki defadan fazla katılmamış olmak,
6) ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olmak ve yapılan sınavlar sonucunda; – Hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar için; KPSSP35,
KPSSP38, KPSSP40 puan türlerinin herhangi birinden 75 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından
yapılacak başvurularda, en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içerisinde bulunmak 120 inci
adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir), – Orman fakülteleri ile inşaat
mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için; KPSSP3, KPSSP4 puan tüllerinin herhangi birinden 75
ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda, en yüksek puan sıralamasına
göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (80 inci adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul
edilecektir). Sınava ilişkin diğer ayrıntılı bilgiler (www.ormansu.gov.tr) adresinden, Bakanlığın
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ait (03122481742) no lu telefondan öğrenilebilir. Müfettiş Yardımcılığı
Giriş Sınavı Başvuru Formu ise www.onriansu.gov.tr adresinden temin edilebilir. ilan olunur.