GELİR İDARESİ 1000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

GİB’ten edinilen bilgilere bakacak olursak, önümüzdeki günlerde yeni bir ilan ile GİB 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ayrıca Kasım ayında bu alımlarla ilgili Uzman yardımcılığı sınavının gerçekleştirileceği de bildirilmiştir.

Yukarıda da dediğimiz gibi Kasım ayında yapılması planlanan bu sınav ile 1000 gelir uzman yardımcısının alınması beklenmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde hem güncel ilan çıkacak olup sınav hakkında daha fazla bilgi verilecek hem de aynı zamanda sınava hazırlık için gereken tüm bilgiler buradan bizler aracılığı ile sizlerle paylaşılacaktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı içerisinde alınacak olan yardımcıların, görev ve sorumlulukları, Gelir Uzmanı kadrolarına atanmaları, Devlet Gelir Uzmanlığına geçişleri, aylık alacakları ücrete kadar birçok husus henüz merak konusu olarak kalmaktadır. Henüz net bir açıklama yapılmadığı için bizlerde kesin bir bilgi veremiyoruz.

GELİR UZMAN YARDIMCISI KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere işe alınan Gelir Uzman Yardımcıları, eğer başarılı olurlar ise kendi kariyerleri içerisinde Gelir Uzmanı olarak atanabiliyorlar. Gelirler ile ilgili birçok alanda çalışma yapacak olan yardımcıları, diğer uzman yardımcılarına oranla daha az maaş aldıkları için de bu konuda bazı sitemlerde bulunmaktadırlar.

NE KADAR MAAŞ ALIRLAR?

Edinilen bilgilere göre dokuzuncu derecenin birinci kademesinde ve hizmeti bulunmayan, bekâr ve çocuğu olmayan bir Gelir Uzman Yardımcısı, eğer Kasım ayında göreve başlar ise tahmini olarak 3,100 TL civarında para alabilecektir. Hesaplamada 2014 yılı için belirlenmiş olan asgari geçim oranları ve 2013 yılının enflasyon farkları göze alınmıştır.

UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ATANMALARI;

Giriş sınavına girmiş olan ve başarılıyı sağlamış olan, asil listede yer alanlardan, gerekli şartları sağlayan kişiler, kendilerine söylenen belgeleri zamanında ilgili birimlere ulaştıran kişiler uzman yardımcısı kadrolarına atanabilirler.

Asil listede yer alanlardan atama işlemi için gereklilikleri yerine getirmeyenler, başvuruda bulunduğu halde geçerli bir mazereti olmadan gerekli belgeleri bildirmeyenlerin atanmaları yapılmayacaktır. Aynı şekilde kendilerine yapılacak olan bildirimleri aynı süre içerisinde başvuruda bulunmayanların atamaları iptal edilir ve bu durumda da yedekte bekleyen uzman yardımcıları kadrolara alınmaya devam eder. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama listesinde belirli bir yer için ataması yapılacak olan kişiler sadece o yer içerisinde atamaya girebilirler.

ATAMA YAPILAN YERDE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU;

Ataması yapılacak olan memurların ataması belirlenmiş yerde en az 5 yıl süre ile çalışmaları zorunlu olacaktır. Bu sürenin içerisinde fiilen çalışılmayan sürelerden sadece yıllık izinler geçirilen muaf tutulacaktır. Bu süreyi doldurmayan kişilerin kesinlikle kurum için nakilleri yapılamaz. Fakat eğer herhangi bir özrü bulunan kişiler ile karşılıklı olarak atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde eğer hizmete ihtiyaç duyuluyor ise uygun yerlere geçirilebilir ve buralarda görevlerine devam edebilirler.

YETİŞTİRİLMELERİ;

Bu dönem içerisinde yetiştirilme, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlilik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen süredir. Bu sürenin amacı ise;
a) Uzmanlığın gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini sağlamak,
ç) Bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir.

Uzman yardımcısı kadrolarına atananlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen yerlerde bazı temel eğitimler göreceklerdir. Buradaki kurslarda başarılı olabilmeleri çok önemlidir. Girecekleri kursun sonunda 100 puan üzerinden bir sınav yapılacaktır. Bu sınav sonucunda 60 puan ve üzeri puan almak zorunludur. Aksi halde kursu başarı ile tamamlamamış sayılacaklardır.

Kursu başarı ile bitirenler, uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlilik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmalarının en sonunda ise yanlarında staj yapmakta oldukları birim amirleri bu stajyerlerin davranışlardan birçok alana kadar bilgi verecek şekilde not verirler. Staj değerlendirme belgesi olarak adlandırılan bu belge de işe başlama konusunda etkili bir rol oynamaktadır. . Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar.

YETERLİLİK SINAVINDAN ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILMALARI;

Uygulanan eğitim kursu sonunda başarılı olmayanlar ile başarılı olup staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanlar, uzman yardımcıları yeterlilik sınavı beklenmeden derecelerine göre memur kadrolarına atanırlar. Yapılan sınavlarda başarılı olmakta tek başına işe yaramamaktadır. Çünkü eğer staj döneminden iyi bir not alamaz iseler, kesinlikle bu birimde işe başlamaları mümkün olmayacaktır.

YETERLİLİK SINAV;

Yeterlilik sınavı, uzman yardımcılarının yetki ve alanlarını belirlemek için yapılan mevzuata uygun bir sınavdır. Bu sınav sayesinde uzman yardımcılarının mevkileri ve görevleri belirlenecektir. Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olan kişiler ise, en az iki ay önceden bildirmek kaydı ile yeterlilik sınavına çağırılırlar.

UZMANLIĞA ATANMA HAKKININ KAYBETMELERİ;

Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

UZMAN KADROSUNA ATANMALARI;

Girecekleri sınavda başarılı olan uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanacaklardır.

UZMAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemlerden uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerden zamanında ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi konusunda kendi amirlerine karşı sorumludurlar. Uzman yardımcıları tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin de zamanında yapılması konusunda sorumludurlar. Eğer gecikme ya da yerine zamanında getirilmemesi durumda doğan zararlardan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ NASILDIR?

Eğer uygun görülürse ve istenirse, uzman yardımcıları istendikleri zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar.

DEVLET GELİR UZMANLIĞINA GEÇİŞ YAPABİLİRLER Mİ?

Eğer Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulur ise KPDS’den 50 ve üzeri puan alanlar veya en az yüksek lisans derecesine sahip olan kişiler son üç yıl üst üste sicil not ortalaması 90 ve uzmanlıkta 5 yılını doldurmuş olanlar Devlet Gelir Uzmanlığına geçiş yapabilirler.

Aviva SA Emeklilik 900 Kişi Alacak

AvivaSa Emeklilik ve Hayat, büyümekte olan hizmetleri ve operasyonlarına istihdam sağlamaya devam ediyor.

2013 yılı itibariyle 880 Personel alımı yapan şirket ,2014 yılı itibariylede 900 kişilik bir kadro açmayaı hedeflemektedir.Avivasa 765 kişiyi satış departmanında ,135 kişiyi ise idari kadrolarsa görevlendirecek.Böylece satış departmanında 1350 kişiye genel müdürlük departmanında ise 420 kişi ile çalışmalarını devam ettirecek.

Bu yıl itibariyle alacağı personeller ile geleceğin mesleği olarak bilinen Finansal danışmanlık kadrosunu da 725 kişiye yukseltecek.

Kariyer.net te yayınlanan haberin devamı ise şöyle:

”Banka Sigortacılığı kanalındaki Şubeler Sigorta Yöneticisi sayısını ise 400 kişiye çıkaracak. Son yıllardaki yüksek büyüme hızıyla sektörde cazip iş fırsatları yaratmaya devam eden AvivaSA, yeni işe alacağı finansal danışmanları, Türkiye çapındaki bölge ve şubelerinde görevlendirecek. Adayların finansal danışmanlık temel eğitim programı ve Bireysel Emeklilik Aracılığı Lisans Sınavı bedeli de AvivaSA tarafından karşılanacak. AvivaSA, genel müdürlükte ise Pazarlama, Finans, Aktüerya ve İş Riski, İç Denetim, Strateji ve Değişim Yönetimi, Kurumsal Projeler, Banka Sigortacılığı Geliştirme, Direkt Satış ve Acenteler Kanal Geliştirme, İnsan Kaynakları, Lojistik ve Satınalma, Teknik Operasyon, Bilgi Teknolojileri Mimarisi, Yazılım ve Destek, Proje ve Uygulama Yönetimi bölümleri için işe alım yapacak.”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 6 bin 511 Personel Alacak – AFAD Memur Personel Alımı 2014

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 6 bin 511 Personel Alacak – AFAD Memur Personel Alımı 2014

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 6 bin 511 Personel Alacak

AFAD Memur Personel Alımı 2014

Torba yasa teklifine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olarak, valiye bağlı, il afet acil durum müdürlükleri kurulacak.

Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak.

AFAD’A 6 BİN KADRO

Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı 20′yi geçemeyecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na 6 bin 511 kadro ihdas edilecek.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanan yasayla, engelli çocuğu bulunan memur ve askerlere yılda 10 gün mazeret izni verilmesi, sahipleri tarafından alınmayan KEY alacaklarının 5 yıl sonra Hazine’ye kalması yönündeki düzenlemeler getirildi.

Yasa, kamuya 11 bin 712 personel alımının da yolunu açıyor. En büyük alım ise Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’na AFAD) yapılacak. AFAD için 6 bin 511 kadro ihdas edildi.

Köşk’ün onayladığı yasayla şu düzenlemeler geliyor:

YENİ KADROLAR AÇILDI

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘na 6 bin 511, İçişleri Bakanlığı‘na 1.967, Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 160,Gençlik Ve Spor Bakanlığı‘na 53, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı‘na 11, Spor Genel Müdürlüğü’ne de 10 kadro ihdas edildi.

Yeni torba yasa ile silahlı kuvvetler için de kadro açıldı. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı’na ayrılan uzman erbaş kadrosu 3 bin kişi daha artırılacak.

View full post on İş Bilgisi

Google Son Aramalar:

  • 12bin memur alimi nezaman

Gümrük Bakanlığı 600 Memur Alacak

 Gümrük Bakanlığı 600 Memur Alacak

Gümrük Bakanlığı 600 Memur Alacak

TÜKETİCİLERDEN gelen şikâyetlerin daha hızlı çözüme kavuşturulması ve takip edilmesi için devreye girecek olan raportörlerle ilgili şartlar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 600 kişilik yeni kadro açmayı planladığı “Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü” için hazırlanan taslak yönetmeliği tamamladı. Düzenlemeyle Yeni Tüketici Kanunu kapsamında firmalardan şikayet eden vatandaşın kapısını çaldığı illerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine yeni düzen getiriliyor.
En çok şikayet gelen hakem heyetlerinde görevlendirilecek olan raportörler, sınavla alınacak ve tüketici şikayetleri konusunda hem deneyimli hem üniversite mezunu olması gerekecek ve tüketici mevzuatı, temel hukuk, rapor yazma, araştırma, inceleme teknikleri konularında iki aylık eğitime tabi tutulacaklar. İl ve ilçelerde bulunan hakem heyetinde baro, tüketici örgütleri, esnaf örgütleri ve belediyelerden temsilciler bulunuyor. (Hürriyet)
Kaynak: memuruz.net

View full post on İş Bilgisi

Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

 Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

Namık Kemal Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar sözleşmeli personel alımı için ilan verdiler. İşte sözleşmeli personel arayan tüm kurumlar ve aranan özellikler…

Bu Kurumlar Sözleşmeli Personel Alacak!

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

BUMKO Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı 2014

BUMKO Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Londra Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı

Londra Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı İçinTıklayın.

Kopenhag Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı

Kopenhag Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alımı İlanı İçinTıklayın.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Dicle Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

İnönü Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Atatürk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Bülent Ecevit Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklatın.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçinTıklayın.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Türkiye Belediyeler Birliği Sözleşmeli Tercüman Alımı

Türkiye Belediyeler Birliği Sözleşmeli Tercüman Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Bilim, Sanayi ve Terknoloji Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Hacettepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı İçin Tıklayın.

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı İçin Tıklayın.

Şuanki sözleşmeli personel alım ilanları bunlar.

Yeni Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Çıktığında Burada Bulabilirsiniz.

Son Aramalar:

  • sözleşmeli avukat arayan kurumlar 2014
  • sözleşmeli eleman alan kurumlar
  • sozlesmeli isci alimi2014
  • personel alan kurumlar 2014
  • 2014 personel alan kurumlar

View full post on İş Bilgisi