Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 Bin 50 Memur Alacak

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 Bin 50 Memur Alacak
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 Bin 50 Memur Alacak

19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanuna göre, Aile Bakanlığı 2 bin 50 kişi alacak.

6518 sayılı Kanunun 112 maddesi ve bu madde ile Aile Bakanlığına eklenen kadrolar şu şekildedir:

“MADDE 112 – Ekli (3) ve (4) sayılı listelerde yeralan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelin Aile veSosyal Politikalar Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.

Bu madde ile taşra teşkilatına ihdas edilen sosyalçalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyolog ve öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan kısıtlamalara tabi tutulmadan kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik kapsamında atama yapılır.

190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.”

(4) SAYILI LİSTE

KURUMU : AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ SERBEST KADRO ADEDİ TUTULAN KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Şube Müdürü 1 112 – 112
SH Sosyal Çalışmacı 5 451 – 451
SH Psikolog 5 500 – 500
SH Çocuk Gelişimcisi 5 200 – 200
TH Sosyolog 7 451 – 451
EÖH Öğretmen 7 150 – 150
TOPLAM 2.162 2.162

1- Yukarıdaki tabloya göre, şube müdürleri çıkarıldığında, toplam 2 bin 50 kadro ihdas edilmiştir.

2- İhdas edilen Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog ve Öğretmenlerin kadrolarının dereceleri, ilk defa memur atamasına ygun kadrolardır. Zaten madde de, bu kadrolara KPSS sonuçlarına göre atamayapılacağı belirtilmiştir.

3- Bütçe Kanununda yer alan açıktan atama sınırlaması, bu 2 bin 50 kadro için kaldırılmıştır. Dolaysıyla Bakanlık, gerekli teknik düzenlemeleri yaptıktan sonra kadroları, Devlet Personel Başkanlığına bildirecek, Başkanlık da bu kadroları,KPSS kılavuzuna ekleyecektir. Bu teknik işlemlerinHaziran ayındakiKPSS yerleştirmelerine yetişip yetişmeyeceği veya kurumun 2014 yılındaki KPSSsınavlarını bekleyip beklemeyeceği, ancak kurumun yapacağı açıklama ile netleşecektir.

Kaynak: www.memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı?

Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı? 

25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmektedir.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4 B maddesi hükmü uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele eş ve çocukları için aile yardımı ödenir mi?

Soru: 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4 B maddesi hükmü uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele eş ve çocukları için aile yardımı ödenir mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin ( B) bendinde “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin ii- Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukaridaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)
Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; mütercimlerin; tercümanların, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuarları sanatçı öğretim üyelerinin; istanbul Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Esasların 3 üncü maddesinde “Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.” denilmektedir.

Yukarida yer verilen mevzuat uyarınca 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli uyarınca istihdam elden personele eş ve çocukları için aile yardımı ödeneği ödenmesi imkânı bulunmamaktadır.

Ancak bu gün itibari ile meclis genel kurulunda görüşülmekte olan Torba Yasanın kanunlaşması halinde 4/b ‘li personelde aile ve çocuk yardımı alabilecek.

25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete

“EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

– Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı? Sözleşmeli personel için yeni mevzuat düzenlemesi
Eşi özel sektörde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılacak mı? 657 sayılı Devlet Memur…Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir?
Soru: Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir? Cevap: 15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar …KPSS A Grubu ve B Grubu Kadro ne demektir?
A Grubu Kadro ne demek? Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar o…Sözleşmeli personel 30 günü aşan rapor alabilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 günü aşan rapor alması halinde sözleşmesi feshedilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4…Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı İş İlanı 2013
Kamu kurumlarında yapılan personel memur alımlarının yanı sıra sözleşmeli personel alım ilanları da yayınlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sözleşmeli kamu iş ilanına göre …Boşanma Durumunda Aile Yardımı Ödeneği Kime Verilir?
Soru: Boşanma halinde çocuk yardımı kime ödenir? Cevap: Boşanma veya ayrılık durumunda aile yardımı ödeneğinin kime ödeneceğine mahkeme karar verecektir. Mahkeme böyle durumun meydana gelmesi ha…Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli P…Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDEN Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’d…Ambulans şöförü sertifikası nasıl alınır?
Acil tıp teknisyenliği okuması gerekiyor.Aynı zamanda özel ambulans firmalarında çalışmak için ehliyetin yanı sıra ilkyardım sertifikası ve psikolojik bazı testleri alması gerekiyor. Ambulanslar…İş Kurlulara İş Bulma Önceliği
İşKurlulara İş Bulma Önceliği Bildiğiniz gibi Türkiyedeki işçi açığı talebinin büyük bir kısmını Türkiye İş Kurumu kısa ismi ile İŞKUR karşılamakda. Artık İŞKUR tarafından meslek ile ilgili eğiti…

2011 Aile Geçim İndirimi

Çıkarılan bir kanun ile ülkemizde çalışan kişilerin her yıl yıl boyunca toplamış oldukları fiş toplamları üzerinden almış oldukları vergi iade ödemeleri kaldırılarak bunun yerine Aile Geçim İndirim uygulanmaya başlamıştır. Vergi İadesi herkesin alış veriş yaptıktan sonra fiş almalarını sağlamak ve bu yol ile vergi kaçakçılığının önünü kesmekti.

Ancak kredi kartnın kullanımının yaygınlaşması ile birlikte artık mali takiplerin daha kolay hale gelmesi, insanlarda vergi bilincinin oluşması ve artık vergi iade zarfları ile uğraşmanın devlet için büyük bir yük haline gelmesi sonucunda bu uygulama kaldırılmıştır. Çalışanlar için artık aylık olarak maaşlarına belirli oranlarda aile geçim indirimi yansıtılmaktadır. Aile geçim indirimi her yıl başında asgari ücret komisyonunca asgari ücret ile beraber olarak tespit edilir ve uygulanmaya geçer. 2011 Alie Geçim İndirimi miktarları ise şöyle;

Medeni Durum                         Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı

Bekâr                                             59,74

Evli eşi çalışan                          59,74

Evli eşi çalışan                          1 çocuk 68,70

Evli eşi çalışan                          2 çocuk 77,66

Evli eşi çalışan                          3 çocuk 83,63

Evli eşi çalışmayan                  71,69

Evli eşi çalışmayan                  1 çocuk 80,65

Evli eşi çalışmayan                  2 çocuk 89,61

Evli eşi çalışmayan                  3 çocuk 95,58

Evli eşi çalışmayan                  4 çocuk 101,55

Gösteriş merakı azaldı, aile ve kariyer öne çıktı

, Before.The Boston Consulting Group (BCG), ülkenin 21 liderliğindeki olarak iki yıl içinde tüketicilerin uluslararası tatları yaptığı araştırmaya göre, raporuna göre, “Tüketici Trendleri 2011,” Türkiye için darbe en hızlı olan ülkeler Küresel ekonomik kriz değişti. Bu tüketici güveni artırır. Ancak, Türk tüketicisinin küresel ekonomideki belirsizliklerin farklı açılardan analiz Türkiye dahil 21 ülkede, “Tüketici Trendleri 2011 raporu nervous.Prepared tüketici duyarlılığı, mevcuttur. Ölçüde Türk tüketici değerleri değiştirilmiş raporuna göre, iki yıl önce daha lüks ve görkemlilik, önemsiz olarak büyümüştür. Ev, aile, eğitim, bu istikrar ve başarılı bir kariyer essential.Turkish tüketiciler, sıcak bakmıyorum olmayan çevre dostu “yeşil” ürünler gibi değerler. tereddütleri, eşdeğer ürünler arasındaki fiyat farkı kapsayacak şekilde. katılımcıların yüzde 45’i, ne olursa olsun fiyat, “yeşil” ürünler değil interested.Consumers yatkınken pahalı elektronik, gıda ve giyim internette ucuz seçim alternatives.Turks varlıklardır meslektaşlarına taze gıda ve bebek ürünleri tercih edilir. Ancak, bir sosyal aktivite, keşif, bu tür fiyat ve ürün karşılaştırma gibi faaliyetler, çok az internet shopping.Managing ortağı John HBS BCG İstanbul, Türkiye, Türk tüketicilerin ortaya çıkması olası bir tanıma gibi birçok gelişmiş ülke ve gelişmekte olan ülkelerde daha güçlü kriz, geleceğe puan daha iyimser bakmalarına. HBS, “Son yıllarda Türkiye’nin ekonomik başarısı, yakalar, bize tüketici güvenli geçirmek için izin verdi. Faiz oranları, enflasyon ve işsizlik Türkiye’deki konumunu güçlendirdi son yıllarda azalmıştır. Daha fazla göreceğiz önümüzdeki yıllarda artan tüketici güveni, “diye said.time