2014′te Memur Alımı En Aza İnecek

 2014′te Memur Alımı En Aza İnecek

2014′te Memur Alımı En Aza İnecek

2014 yılında diğer yıllara oranla daha az memur alınacak

2013 ve önceki senelerde Merkezi Yönetim Bütçe Kanundaki aşağıda verilen maddelere göre yapılan Kamu Personeli Alımları bu sene değişikliğe uğradı. Bu değişiklik sonunda atanacak personel sayısında da düşme yaşandı.

2014 senesine kadar Merkezi Yönetim Bütçe Kanunda yer alan aşağıdaki iki maddeye göre Kamu Personeli ataması yapılıyordu.

1- İstifa, emeklilik ve nakil yoluyla bir önceki yılda boşalan kadrolarının yüzde 50′si,

2- Başbakanın onayına tabi kılınan açıktan atama sayısından kuruma düşen pay oranında atamalar yapılıyordu.

Ancak 2014 senesi başında yapılan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu değişikliği sonrasında 1. Madde kanundan çıkarıldı. Bu durum da atamalardaki sayının düşmesi anlamına geldi.

2014 yılında sadece Başbakan Onayı ile yapılan 36.000 atamadan kaçı hangi kuruma tahsis edilmiş ise o kurumlara o sayıda atama yapılacak. Emekli olanların yerlerine ise ek bir atama yapılmayacak.

36 Bin Memurun Atanacağı Kurumlar

Başbakanlık Onayı ile yapılan atama sayıları geçtiğimiz sene 65.000 civarında iken 2014 senesinde bazı eklemeler ile 36.000 – 40.000 arasında olacaktır. Yaniatama sayıları hem 1. maddenin kalkması ile hem de 2. maddedeki kontenjanların azaltılması ile önemli bir darbe yemiştir.

2014 senesinde yapılacak olan 40.000 Öğretmen ataması bu sayıya dâhil değildir. MEB’in öğretmen atamaları için Açıktan Ek Atama yapacağı bilgisi gelen bilgiler arasındadır.

Kaynak: memuruz.net

Son Aramalar:

  • 2014 sınavsız memur alımları

View full post on İş Bilgisi

2014′te Memur Alımı Yapacak Kamu Kurumları

 2014′te Memur Alımı Yapacak Kamu Kurumları

2014′te Memur Alımı Yapacak Kamu Kurumları

2014 memur alımı yapcak kamu kurum ve kurulusları belli oldu.işte o kurum ve kuruşlar.

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Uyarınca Verilebilecek Açıktan Atamave Nakil Sayılarına İlişkin yazı;

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

Henüz tüm dağılım yapılmadı
20/12/2013 tarihli ve 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (i) cetvelinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 36.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atamayapılabileceği hüküm altma alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

a) 02/01/2014 tarihli OLUR lan ile verilenlerin düşülmesi sonucunda kalan (25.800) adet atama izin sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

c) 2013 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dahilinde 31/12/2013 tarihi itibarıyla;

– Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

– Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

– Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

ve 2013 yılında sonuçlandırılmayan atama işlemlerinin, 2013 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2014 yılında tamamlanabilmesi,

ç) Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2014 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dahil edilmemesi,

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

-657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2′sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti,

-Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dahilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

(I) SAYILI CETVEL
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI
Sıra No Kurum Adı Uygun Görülen
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI
1 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 15
2 YARGITAY BAŞKANLIĞI 15
3 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 15
4 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 15
5 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 15
6 ADALET BAKANLIĞI 30
7 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30
8 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 30
9 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 30
10 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 75
11 ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI 30
12 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 30
13 ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 30
14 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 30
15 AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 30
16 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 20
17 BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 30
18 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 30
19 EKONOMİ BAKANLIĞI 30
20 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 30
21 GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI 30
22 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 30
23 KALKINMA BAKANLIĞI 30
24 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 30
25 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 15
26 SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 15
27 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
28 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 15
29 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 15
30 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 15
31 DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 15
32 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 15
33 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 15
34 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
35 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
36 BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
37 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI 15
38 YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 15
39 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK. 3
40 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
41 YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI 15
42 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 15
43 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI 15
44 ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI 3
45 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3
46 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 3
47 TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI 3
48 TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI 3
49 T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3
50 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 5
51 Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
52 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
53 SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
54 DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
55 DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
56 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
57 VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
58 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
59 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
60 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI 15
61 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI 15
62 TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI 15
63 GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 5
64 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 10
65 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 15
66 YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI 10
67 TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI 15
68 DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 10
69 KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 10
70 DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK. 10
71 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
72 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI 15
73 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 15
74 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 15
75 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ 3
76 M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK 5
77 MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10
78 TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 10
79 ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BAŞKANLIĞI 2
Sıra No Kurum Adı Uygun Görülen
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5
2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 5
3 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 5
4 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 5
5 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 5
6 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 5
7 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 5
8 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 5
9 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 5
10 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 5
11 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 5
12 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 5
13 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 5
14 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 5
15 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 5
16 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 5
17 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 5
18 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 5
19 BARTIN ÜNİVERSİTESİ 5
20 BATMAN ÜNİVERSİTESİ 5
21 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 5
22 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 5
23 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 5
24 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 5
25 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 5
26 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 5
27 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
28 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 5
29 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 5
30 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 5
31 ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ 5
32 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 5
33 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5
34 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 5
35 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 5
36 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 5
37 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 5
38 EGE ÜNİVERSİTESİ 5
39 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 5
40 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 5
41 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
42 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 5
43 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 5
44 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 5
45 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 5
46 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 5
47 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 5
48 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 5
49 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 5
50 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 5
51 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 5
52 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 5
53 HARRAN ÜNİVERSİTESİ 5
54 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 5
55 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 5
56 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 5
57 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 5
58 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
59 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5
60 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 5
61 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 5
62 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 5
63 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 5
64 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 5
65 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
66 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 5
67 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 5
68 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 5
69 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 5
70 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 5
71 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 5
72 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 5
73 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 5
74 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5
75 MERSİN ÜNİVERSİTESİ 5
76 MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 5
77 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 5
78 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5
79 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 5
80 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 5
81 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 5
82 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 5
83 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 5
84 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 5
85 ORDU ÜNİVERSİTESİ 5
86 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
87 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 5
88 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 5
89 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 5
90 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 5
91 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 5
92 SİİRT ÜNİVERSİTESİ 5
93 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 5
94 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5
95 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 5
96 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 5
97 TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 5
98 TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 5
99 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 5
100 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 5
101 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 5
102 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 5
103 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5
104 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 5

Kaynak: memuruz.net

View full post on İş Bilgisi

2014′te Düşük KPSS Puanı İle Memur Alacak Kurumlar

 2014′te Düşük KPSS Puanı İle Memur Alacak Kurumlar

2014′te Düşük KPSS Puanı İle Memur Alacak Kurumlar

Düşük kpss puanı ile memur alımı yapacak kurumlar.işte kurumların listesi

2014 KPSS’den hayal ettiğiniz puanı alamadıysanız üzülmeyin. Memur olmak için yüksek puanlar almanıza gerek yok, şansınız hala devam ediyor. KPSS’den 38 puan ve altı alanlar hangi bölümlerde memur olabileceklerini sizler için araştırdık.

İşte2014 KPSS’den düşük puan ile memur alacak bölümler;

Hemşirelik

Kütüphanecilik

Grafiker

Diyetisyen

Çocuk gelişim uzmanı

Kaynak: memuruz.net

View full post on İş Bilgisi

2014′te Personel Alacak Bankalar


2014′te Personel Alacak Bankalar


Türkiye’de bulunan bankalar 2014 yılında da büyümeyi sürdürüyorlar. Türkiye’nin önde gelen bankaları bu yıl sınav ve mülakatla kaç yeni personel almayı hedefliyor? Hangi banka hangi pozisyona kaç personel alacak? İşte banka banka alınacak personel listesi


Vakıfbank, 500’ün üzerinde yeni personel alacak. 2014’de de şube ağını genişletip bin yeni personeli bünyesine katacak.


Vakıfbank bu yıl tarihinde bir ilki gerçekleştirerek işe alımlarda KPSS şartını kaldırdı. Hiç KPSS’ye girmeyi düşünmemiş başarılı ve parlak gençleri banka bünyesine katmak istiyor.


Vakıfbank eleman alım başvurularını internet sitesi üzerinden gerçekleştireceğini açıkladı. Adayları anlaşmalı oldukları üniversitede sınava tabi tutacaklarını ve ardından bankada yapılan mülakatla başarılı olanları işe alacaklar.


Akbank, 2014 yılında 1.600 yeni personel alımı yapacaktır. 2014 yılında 35 yeni şube açılışı gerçekleştiren Akbank toplam 925 şubeye ulaştı. Geçen yıl 250 bin personel alımı gerçekleştiren banka 2014 yılında 70 yeni şube açmayı planlayan banka 1.600 yeni personel alımı gerçekleştirme hedefinde.


2014 yılında başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük illerde şube açmayı planlayan Akbank’ın istihdam politikası şöyle:


Banka personel ihtiyaçları paralelinde Türkiye genelinde işe alımlar yapıyor. Bunun için çeşitli sınav ve mülakatlar düzenleyen banka işe alımlarda dört farklı yöntem kullanıyor. Deneyimsiz adalar için yeni asistanlık, yönetici adaylığı ve müfettiş yardımcılığı pozisyonları için farklı işe alım süreçleri var.


Deneyimsiz alımlarda 28 yaşını doldurmuş olmak, üniversitelerin bankacılıkla ilgili bölümlerinden mezun olmak ve askerliğini tamamlamış olmak gerekiyor.


Deneyimli personel alımlarında ise yetkinlik bazlı mülakat yapılıyor. Kişilerin daha yakından tanımaya çalışan banka mülakat aşamasında adayların kişilik yapılarına, yetkinlikleriyle ilgili görevin uyumuna ve güçlü yönlerine odaklanıyor.


Yapı Kredi Bankası, 2014 yılında 600 yeni personel alımı yapacak 2014 yılında 41 şube açılışı gerçekleştiren Yapı Kredi Bankası’nın toplam şube sayısı 959 oldu. Aynı dönemde bankaya 190 bin kişi iş başvurusunda bulundu. 2014 yılında 60 şube açmayı planlıyor. 2012 yılında şube açılışlarına paralel olarak eleman alımı gerçekleştirecek.


Yapı Kredi Bankası iş başvurusu gerçekleştirmek isteyen adayların bankanın internet sitesinin insan kaynakları sayfasından gerçekleştirebilecekler.


İşe başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar internet sitesinde yayınlanan açık pozisyon ilanlarına ve genel başvuru ilanlarına özgeçmişlerini gönderebiliyorlar.


Başvuruların yanı sıra hem üniversite öğrencileri hem de profesyoneller için kullanabilirler. İşe alım sürecinde deneyimsiz adaylara genel yetenek testi uygulayan banka pozisyona bağlı olarak da sayılar, algılama, hafıza yeti ve İngilizce testleri kullanıyor.


Yapı Kredi Bankası sınav sonrası başarılı olan adayların işe alım süreçlerini insan kaynakları ve iş birimi mülakatlarıyla devam ediyor.


Garanti Bankası, 2014 yılında 3000 personel alımı yapacak.


Garanti Bankası 2011 yılında 68 yeni şube açarak toplam 919 şubeye ulaştı. Yine aynı dönemde 843 bin personel alımı gerçekleştirdi. Banka 2012 yılında 30 şube açarak 3000 yeni personel almayı planlıyor.


Garanti Bankası iş başvuruları internet sitesinin insan kaynakları bölümünden kabul ediyor. Ayrıca kariyer sitelerinden de iş başvurusu yapılabiliyor.


Garanti Bankası işe alımlarda yüzde 70′ini yeni mezunlardan seçiyor.


Finansbank, 2014 yılında 1000 yeni eleman alımı gerçekleştirecek.


Finansbank 2012 yılında 19 yeni şube açarak toplam şube sayısını 950′ye yükseltti. 2014 yılında 30 yeni şube açmayı planlıyor. Banka ayrıca 2014 yılında 1000 yeni personel almayı planlayan banka tecrübeli çalışan ihtiyacını içeriden karşılama oranını ise yüzde 75′ten yüzde 80′e taşımayı hedefliyor.


Finansbank iş başvurularını bankanın internet sitesi ve kariyer sitelerinden alıyor.


Finansbank işe alım ihtiyacının yüzde 70′e yakının yeni mezunlardan karşılıyor. Bankanın işe alımlarında ağırlıklı olarak yönetici adayı, ticari-kurumsal şube satış, müfettiş yardımcısı, şube satış/operasyon, çağrı merkezi ve direk satış pozisyonlarını kapsıyor.


DenizBank, 2014 yılında 800 yeni personel alımı gerçekleştirecek.


DenizBank, 2011 yılında 88 yeni şube açarak toplam şube sayısını 600′ye yükseltti. Bu 600 şubenin 588′i yurtiçinde ve 12′i yurtdışında bulunuyor. Banka 2011 yılında 2600 yeni personele iş imkanı sağladı.


DenizBank, 2014 yılında 35 yeni şube açıp, 800 yeni personel alımı gerçekleştirmeyi planlıyor.


Denizbank iş başvurularını internet sitesinin kariyer bölümünden ve kariyer sitelerinden yapabilecekler. DenizBank banka şubelerinde ağırlıklı olarak satış ve operasyon kadroları, genel müdürlükte ise şubelerdeki büyümeye paralel olarak ihtiyaçlar doğrultusunda alım yapacak.


Kuveyt Türk, 2014 yılında 475 yeni personel alımı yapacak.


Kuveyt Türk, 2012 yılında 39 şube açtı ve ayrılan personel hariç 400 yeni personeli bünyesine kattı. Banka, 2014 yılında 40 yeni şube açarak 475 personel alacak.


Kuveyt Türk, banka bünyesinde çalışmak isteyen adayların internet sitesi aracılığıyla kısa özgeçmişlerini göndererek başvurabilirler.


Banka şube ağırlıklı büyüdüğü için yeni personel alımının büyük bir bölümünü şube satış ve operasyon kadrosuna yapıyor.


Ziraat Bankası 3 bin 265 yeni personel almayı planlıyor.


Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ali Toker, bankanın İstanbul Finans Merkezi’ne taşınma projesi ve yeni şubeleşme çalışmaları nedeniyle oluşacak personel ihtiyacının karşılanması amacıyla sınavla, 3 bin 265 yeni personel alacağını bildirdi.


Ali Toker, yazılı açıklamasında bankanın içinde bulunduğu dönüşüm sürecinde yapılan çalışmalara paralel olarak yeni personel alımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Dönüşüm sürecinde Ziraat Bankası’nın yeni oluşturulan 5 kurumsal, 27 ticari ve 73 girişimci şubeyle birlikte toplam bin 486 şubeyle hizmet verdiğini belirten Toker, ”Bankamız şubeleşme çalışmaları çerçevesinde, ihtiyaç olan yerlerde yeni şubeler açmaya devam edecektir. Kısa-orta vadede İstanbul’da 100 adet şube, hiçbir bankanın bulunmadığı 36 ilçede ise ‘butik şube’ açmayı planlamaktadır” ifadesini kullandı. Kaynak: personelalimi