GELİR İDARESİ 1000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

GİB’ten edinilen bilgilere bakacak olursak, önümüzdeki günlerde yeni bir ilan ile GİB 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ayrıca Kasım ayında bu alımlarla ilgili Uzman yardımcılığı sınavının gerçekleştirileceği de bildirilmiştir.

Yukarıda da dediğimiz gibi Kasım ayında yapılması planlanan bu sınav ile 1000 gelir uzman yardımcısının alınması beklenmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde hem güncel ilan çıkacak olup sınav hakkında daha fazla bilgi verilecek hem de aynı zamanda sınava hazırlık için gereken tüm bilgiler buradan bizler aracılığı ile sizlerle paylaşılacaktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı içerisinde alınacak olan yardımcıların, görev ve sorumlulukları, Gelir Uzmanı kadrolarına atanmaları, Devlet Gelir Uzmanlığına geçişleri, aylık alacakları ücrete kadar birçok husus henüz merak konusu olarak kalmaktadır. Henüz net bir açıklama yapılmadığı için bizlerde kesin bir bilgi veremiyoruz.

GELİR UZMAN YARDIMCISI KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere işe alınan Gelir Uzman Yardımcıları, eğer başarılı olurlar ise kendi kariyerleri içerisinde Gelir Uzmanı olarak atanabiliyorlar. Gelirler ile ilgili birçok alanda çalışma yapacak olan yardımcıları, diğer uzman yardımcılarına oranla daha az maaş aldıkları için de bu konuda bazı sitemlerde bulunmaktadırlar.

NE KADAR MAAŞ ALIRLAR?

Edinilen bilgilere göre dokuzuncu derecenin birinci kademesinde ve hizmeti bulunmayan, bekâr ve çocuğu olmayan bir Gelir Uzman Yardımcısı, eğer Kasım ayında göreve başlar ise tahmini olarak 3,100 TL civarında para alabilecektir. Hesaplamada 2014 yılı için belirlenmiş olan asgari geçim oranları ve 2013 yılının enflasyon farkları göze alınmıştır.

UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ATANMALARI;

Giriş sınavına girmiş olan ve başarılıyı sağlamış olan, asil listede yer alanlardan, gerekli şartları sağlayan kişiler, kendilerine söylenen belgeleri zamanında ilgili birimlere ulaştıran kişiler uzman yardımcısı kadrolarına atanabilirler.

Asil listede yer alanlardan atama işlemi için gereklilikleri yerine getirmeyenler, başvuruda bulunduğu halde geçerli bir mazereti olmadan gerekli belgeleri bildirmeyenlerin atanmaları yapılmayacaktır. Aynı şekilde kendilerine yapılacak olan bildirimleri aynı süre içerisinde başvuruda bulunmayanların atamaları iptal edilir ve bu durumda da yedekte bekleyen uzman yardımcıları kadrolara alınmaya devam eder. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama listesinde belirli bir yer için ataması yapılacak olan kişiler sadece o yer içerisinde atamaya girebilirler.

ATAMA YAPILAN YERDE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU;

Ataması yapılacak olan memurların ataması belirlenmiş yerde en az 5 yıl süre ile çalışmaları zorunlu olacaktır. Bu sürenin içerisinde fiilen çalışılmayan sürelerden sadece yıllık izinler geçirilen muaf tutulacaktır. Bu süreyi doldurmayan kişilerin kesinlikle kurum için nakilleri yapılamaz. Fakat eğer herhangi bir özrü bulunan kişiler ile karşılıklı olarak atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde eğer hizmete ihtiyaç duyuluyor ise uygun yerlere geçirilebilir ve buralarda görevlerine devam edebilirler.

YETİŞTİRİLMELERİ;

Bu dönem içerisinde yetiştirilme, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlilik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen süredir. Bu sürenin amacı ise;
a) Uzmanlığın gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini sağlamak,
ç) Bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir.

Uzman yardımcısı kadrolarına atananlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen yerlerde bazı temel eğitimler göreceklerdir. Buradaki kurslarda başarılı olabilmeleri çok önemlidir. Girecekleri kursun sonunda 100 puan üzerinden bir sınav yapılacaktır. Bu sınav sonucunda 60 puan ve üzeri puan almak zorunludur. Aksi halde kursu başarı ile tamamlamamış sayılacaklardır.

Kursu başarı ile bitirenler, uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlilik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmalarının en sonunda ise yanlarında staj yapmakta oldukları birim amirleri bu stajyerlerin davranışlardan birçok alana kadar bilgi verecek şekilde not verirler. Staj değerlendirme belgesi olarak adlandırılan bu belge de işe başlama konusunda etkili bir rol oynamaktadır. . Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar.

YETERLİLİK SINAVINDAN ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILMALARI;

Uygulanan eğitim kursu sonunda başarılı olmayanlar ile başarılı olup staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanlar, uzman yardımcıları yeterlilik sınavı beklenmeden derecelerine göre memur kadrolarına atanırlar. Yapılan sınavlarda başarılı olmakta tek başına işe yaramamaktadır. Çünkü eğer staj döneminden iyi bir not alamaz iseler, kesinlikle bu birimde işe başlamaları mümkün olmayacaktır.

YETERLİLİK SINAV;

Yeterlilik sınavı, uzman yardımcılarının yetki ve alanlarını belirlemek için yapılan mevzuata uygun bir sınavdır. Bu sınav sayesinde uzman yardımcılarının mevkileri ve görevleri belirlenecektir. Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olan kişiler ise, en az iki ay önceden bildirmek kaydı ile yeterlilik sınavına çağırılırlar.

UZMANLIĞA ATANMA HAKKININ KAYBETMELERİ;

Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

UZMAN KADROSUNA ATANMALARI;

Girecekleri sınavda başarılı olan uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanacaklardır.

UZMAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemlerden uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerden zamanında ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi konusunda kendi amirlerine karşı sorumludurlar. Uzman yardımcıları tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin de zamanında yapılması konusunda sorumludurlar. Eğer gecikme ya da yerine zamanında getirilmemesi durumda doğan zararlardan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ NASILDIR?

Eğer uygun görülürse ve istenirse, uzman yardımcıları istendikleri zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar.

DEVLET GELİR UZMANLIĞINA GEÇİŞ YAPABİLİRLER Mİ?

Eğer Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulur ise KPDS’den 50 ve üzeri puan alanlar veya en az yüksek lisans derecesine sahip olan kişiler son üç yıl üst üste sicil not ortalaması 90 ve uzmanlıkta 5 yılını doldurmuş olanlar Devlet Gelir Uzmanlığına geçiş yapabilirler.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 1000 Personel Alımı

ceza ve tevkifevleri genel mudurlugu personel alim ilani 999 kisi h1719 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 1000 Personel AlımıCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 667 kadrolu memur, 332 sözleşmeli personel alacak

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına

Sözleşmeli Sağlık Memuru ile Kadrolu Şoför, Ceza İnfaz Kurumu Katibi, Aşçı, Kaloriferci ve Teknisyen Alımı Sınav İlânı

1. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5, 6, 9 ve devam eden maddeleri gereğince ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere EK-2/A listede yeri, sayısı, ünvanı ve niteliği belirtilen kadrolu 236 şoför, 183 ceza infaz kurumu katibi, çeşitli branşlarda 176 teknisyen, 46 aşçı ile 26 kaloriferci olmak üzere toplam 667 kadroya,

2. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek madde 2’nci ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin değişik 5’inci ve devam eden maddelerine göre, EK-2/B listede yeri sayısı unvanı ve niteliği belirtilen 322 sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonuna alım yapılacaktır.

Sözlü sınava, lisans mezunları için 2012 KPSSP3, önlisans mezunları için 2012 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olanlar başvuru yapabilecektir.

Bu pozisyonlara/kadrolara ilk defa yerleşecekler/atanacaklar merkezi sınava girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadrolu şoför, teknisyen, kaloriferci, aşçı ile sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) arasından beş katı, ceza infaz kurumu katibi için kat aranmaksızın aday çağrılacaktır. Teknisyen kadrosu için beş katı aday belirlenirken her branş kendi içerisinde sıralanacaktır.

Başvurular 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayıp, 04 Haziran 2013 tarihinde sona erecektir. Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle mağduriyete yol açmamak adına aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuran ve APS masrafını da ödeme suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sözlü sınava katılabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar değişik unvanlar için aranan şartları taşımaları halinde ayrı ayrı bu unvanlar için de başvuru yapabileceklerdir.

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1/A başvuru formunu doldurup, yukarıda belirtilen evrakla birlikte son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli Cumhuriyet başsavılıklarına başvuracaklardır.

Başvurular sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca incelenecektir.

Başvurusu uygun görülenler için EK-1/B Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Başvurusu uygun görülmeyenlere sınav giriş belgesi verilmeyecektir.

Sınava giriş belgesi sözlü sınavın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığından sınavdan bir gün öncesine kadar alınabilecektir.

3. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sınava girecek adaylar sözlü sınavdan önce 10 Haziran 2013 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

4. Sınav yeri:

Ekli listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.

5. Ceza infaz kurumu katibi ve şoförler için uygulama sınav tarihi:

12 Haziran 2013 ve devam eden günler,

6. Sözlü sınav tarihi:

14 Haziran 2013 ve devam eden günler,

7. Adaylardan başvuruda istenecek belgeler:

a) EK-1/A Başvuru Formu,

b) Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair beyan,

c) Öğrenim belgesinin fotokopisi,

d) Merkezî sınav (KPSS) sonuç belgesinin fotokopisi,

e) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf.

8. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek ve Kadrolu Açıktan Atanabilmek İçin Gereken;

I. Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak.

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, (lisans mezunları için 07 Temmuz 1977 ve sonrası, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 22 Eylül 1977 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

II. Özel şartlar:

A-Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,

B- Şoför kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Araç kullanma becerisine sahip olmak.

(Ayrıca şoför kadrolarına atanacak adaylara sözlü sınavın yanısıra araç başında kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.)

C- Ceza infaz kurumu katipliği kadrosuna atanabilmek için;

a. Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğrenim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b. En az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c. Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bend’e göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için;verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulacak.)

D- Aşçı ve kaloriferci kadrolarına atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

(Aşçı sözlü sınavında komisyon; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurabilir.)

E- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

a) En az meslek liselerinin veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

şartlarının taşınması gerekmektedir.

9. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

10. Nihaî başarı listesi:

Adayların merkezî sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihaî başarı listesi en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanacaktır. Ceza infaz kurumları katipliği kadrolarında Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksek okulların adalet programları veya adalet önlisans programından mezun olan adaylara sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla öncelik verilecektir.

11. Sınavı kazananlardan istenecek belgeler;

a) Adli sicil ve arşiv kaydı olup olmadığına dair yazılı beyan,

b) Hakkında devam eden ceza soruşturması veya kovuşturması bulunup bulunmadığına dair yazılı beyan,

c) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu,

e) Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

12. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.

13. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

DUYURULUR

EKLER :

EK- 1/A Başvuru formu.

EK- 2/A Kadrolu açıktan atama izni veilen komisyonlar.

EK- 2/B Sözleşmeli pozisyonlar için sınav izni veilen komisyonlar.

Ford Otosan, iş başvurusu, Ford Otosan, 1000 işçi kazanacak

Ford Otosan 1000 2011

işe


Ford işçileri kapasitesini artırmak için gidiyor nowis Ford Otosan 2010 yılı sonunda 630 milyon dolar yatırım yapmayı 1000.The karar alacak. Kapasitesi 320.000-400.000 araç, çalışan sayısı inWill 9 bin 500 ulaşır. $ 630,000,000 2010 Ekim ayında Otosan karar kapasitesini artırmak için gidiyor inFord yatırım. Böylece, Ford Otosan 320Kocaeli Tesisi kapasitesi bin 400 bin olacak. Yeni kapasite 9000 490reach kişi artarak çalışan sayısı fazla 8 bin 413 de increase1, 000 kişi üzerinde. Ford Turkeyhas onun stratejisinin hacimli üretim genişletmeye karar verdi Europere düzenleme ürünün dayalı büyüme üretim planlıyor. Ford Motor Company, nextyears, kapasite kullanımı, düzenlemeye, verimlilik ve yatırımların etkinliğini artırırken aynı zamanda üretim esnekliği korunmasını sağlamayı amaçlıyor. Agresif Avrupa’da bu breakthroughtargets kullanımını artırmak için üretim kapasitesini de Ford Motor Companyefficiency dayalı büyüme stratejisi destek vereceğini ürün anddescribing. En az 20 yeni ya da önümüzdeki 3 yıl içerisinde yenilenmiş, modelFord açılışında, yapmayı planlıyor, global ürün portföyünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Ford Otosan 1000 işçi alımı

: anahtar growthLondon
Ford’un küresel ticari araç üretim planları, KocaeliFord Otosan Genel Müdürü Nuri Otay tesis önemli bir rol oynamıştır “dedi , FordOtosan, exportWe toplam araç satışları yüzde 75 yapılır. Biz Türk mühendislerin ellerini ve Türk işçilerinin kalite ihracat 5 continentsby üzerinde 70’den fazla ülkede ticari araç üretmek tüm dünyaya göstermeye’s andengineering yeteneği, “dedi.

Ford Otosan 1000

alımı :. 1. billionU.S toplam yatırım $
ticari yatırım 2011 yılında onlar declareNuri Otay, “Biz 2010 yılında başladığını söyledi biz 205 milyon yatırım yapmaya karar verdik 630 milyon dolar investment.In ek tarif ikinci transit avro yatırım. NewThe toplam yatırım ürünleri için 1000000000 $ aşacaktır. Productionwill 400 bin kapasiteye ulaşmak “.! Dedi

Sabah

bağlantılar: 1.000 işçi, 1.000 işçi, Ford Otosan2011 alımı, 1000 işçi 2.011, Ford Otosan 1000 askere, FordOtosan işe Ford alımının Ford Otosan alımı 1000 2011

Turkcell çağrı merkezi Gaziantep’te, 1000 personel kazanacak

employmentTurkcell önemli katkılar yatırım yaparak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, daha sonra Gaziantep’te bir çağrı merkezi nowEstablishing, Erzurum, Diyarbakır, Eskişehir ve Karaman sağlar. centerSuresh için bin yeni iş fırsatları, Turkcell CEO’su Ciliv, belirten sunacak “GaziantepTurkey’s hakkında güçlü aday olma dijital şehir.” dedi.Mobil iletişim companyTurkcell Anadolu’da hız kesmeden yatırımlarına devam ediyor. Başka bir proje peşinde şimdi, Superonlinecompany üzerinden 100.000.000 $ yatırım yapmadan önce SubsidiaryGaziantep. Turkcell’in geleceği, Gaziantep’te biri investmentwould şirket 1000 peopleannounced ilk 3manager (CEO) Süreyya Ciliv, onunla bir çağrı merkezi kuracak üst planladığını söyledi. iş ve şirketler yapmanın Formlar üzerine, Turkcell olarak, “amacıyla bu forstated Türkiye’nin en güçlü aday olarak Gaziantep kent dijital bir şehirde, konferans Ciliv dışarı Anadolu yuvarlak tellGaziantep için karlılık ‘MobilŞirket’ vizyon artırmak için Turkcellinitiated biz katkıda bulunmak için elimizden investmentsGaziantep düşünüyorum. ilk üç şehirlerinden biri Investmentin aklımızda yapacak gibi. biz bu konuda ilk çağrı merkezi kuracağını sonra. Bu insanlar için bir thousandprovide istihdamdır. “dedi.