Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 12 (oniki) adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarih ve Saatleri 14/04/2014 – 28/04/2014 Saat: 17:30
Başvuru Yeri Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Horozluhan Mh . Ankara Cd . No:201 42110 Selçuklu / KONYA
Sınav Şekli Sözlü (Mülakat)
Mülakat tarihleri Mülakata katılmaya hak kazananlar ve mülakat tarihleri www.kop.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Sınav Yeri Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Horozluhan Mh . Ankara Cd . No:201 42110 Selçuklu / KONYA

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 28/04/2014 tarihinde saat 17:30 itibarıyla Başkanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

I- AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1′de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

c) Özel sektörde ve/veya kamuda aşağıda yer alan mesleği ile ilgili alanlardan en az birinde en az beş yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az üç yıl) fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

II- KAMUDAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1′de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

c) Kamu Kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde aşağıda yer alan mesleğiyle ilgili alanlardan en az birinde en az beş yıl (lisansüstü derece sahibi olanlar için en az üç yıl) fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

ç) Yarışma sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

e) Yarışma sınavında başarılı olan kamu çalışanları kurumlarının muvafakati ile sözleşmeli olarak istihdam edilebileceklerdir. Bu kişiler ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

Tablo 1: Alınacak Sözleşmeli Uzman ve Diğer Sözleşmeli Personelin Mezun Olması Gereken Fakülte ve Bölümler

Aranan mezuniyet şartı (Fakülte/Bölüm) Yabancı Dil Alınacak Personel Adedi*
İktisadi İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak 4
İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak 1
Hukuk Bölümünden mezun olmak 1
Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak 1
Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak 60 1
Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak 1
Ziraat Fakültelerinin Zootekni veya Veterinerlik Fakültelerinin Zootekni ve Hayvan Besleme bölümlerinden mezun olmak 1
İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak 1
Sosyoloji bölümünden mezun olmak 1

III. GENEL ŞARTLAR

 

a) (*) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması nedeni ile boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi sureti ile doldurulabilir.

b) Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

c) Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

2) Ulaştırma ve lojistik sistemleri, ulaştırma sistemleri planlaması,

3) Jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerji planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

4) KOP Bölgesine yönelik saha deneyimi,

5) Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,

6) Fizibilite çalışmaları, risk yönetimi, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, kamu muhasebe sistemi,

7) Kamu ihale mevzuatı ve ihale dosyalarının hazırlanması ve Kamu personeli mevzuatı

8) Proje döngüsü yönetimi, Ulusal veya uluslararası kurum\kuruluşlar tarafından yürütülen destek mekanizmaları, program\proje uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

9) Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,

10) Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı,

11) Turizm ve tarihi eser politikaları, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, tarım politikaları, tarım ekonomisi, tarımsal altyapı uygulamaları, organik tarım ve hayvancılık, hayvansal ve bitkisel üretim, arazi toplulaştırması,

12) Savunma sanayi, gıda sanayi ve enerji ekipmanları imalatına yönelik üretim faaliyetleri,

13) CBS ve Haritalama paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek,

14) İstatistik paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek, istatistiki analiz çalışmalarında deneyim sahibi olmak,

15) Maden ürünleri ve madencilik faaliyetleri,

16) Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

17) Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak,

18) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar müracaatlarını 28/04/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar ve İnternet sitemizde bulunan Başvuru Formu (Ek-1) ve Özgeçmiş Formunu (Ek-2) doldurarak Başkanlığımıza şahsen veya posta yolu ile yapacaklardır. Eksik ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Başvuru tarihinden sonra gelen müracaatlar kabul edilmeyecek, nitelikleri uygun olmayan adaylar sınava davet edilmeyecektir.

V. ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmektedir. Başvuru evrakları; aşağıda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Başkanlığımıza sunulacaktır. Ayrıca Başvuru Formu (Ek-1) ve Özgeçmiş Formunu (Ek-2) bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurularak imzalanacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler;

1) Başvuru Formu (Ek-1)

2) Özgeçmiş Formu (Ek-2)

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4) Mezuniyet Belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

5) İş tecrübelerini gösterir SGK’dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

6) Çalıştıkları kurumlardan alınacak olan iş tecrübelerini gösterir (hangi görevi hangi unvanla gerçekleştirdiklerini tevsik edici) belgeler,

7) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

8) Son 3 (üç) ay içerisinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf

9) Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi

10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

11) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa).

VI. BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

a) Mülakata katılmaya hak kazananların listesi, Yarışma sınavının yapılacağı tarihten en az beş gün önce Başkanlığımızın” www.kop.gov.tr” adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Mülakat sınavında adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi, bilinen yabancı dili ve Türkçeyi kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi nitelikler sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.

c) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma mülakat sınavını kazanmış kabul edilir. Mülakat sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir öğrenim dalı itibarıyla yedek aday belirleyebilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda adayı başarılı sayabilir.

ç) Sınav sonucu, sınavın tamamlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığımızın “www.kop.gov.tr” web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

d) Yarışma sınavı sonuçlarına sonuçların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

e)Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

a) Açıktan başvurarak istihdam edilecek uzman sözleşmeli personel 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. Maddesinin birinci fırkasının (a) bendi, kamudan başvurarak sözleşme imzalanacak kamu personeli ise aynı maddenin (c) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.

b) İstihdam edilecek sözleşmeli personelin aylık net sözleşme ücreti 642 sayılı KHK’ nın 5. Maddesi uyarınca birinci dereceli uzmana ödenecek aylık ortalama net tutarı geçmemek üzere Kalkınma Bakanı tarafından belirlenir. 2014 yılı için birinci dereceli uzmana ödenen aylık net olarak yaklaşık 2.500 TL’dir.

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir