GELİR İDARESİ 1000 GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

GİB’ten edinilen bilgilere bakacak olursak, önümüzdeki günlerde yeni bir ilan ile GİB 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Ayrıca Kasım ayında bu alımlarla ilgili Uzman yardımcılığı sınavının gerçekleştirileceği de bildirilmiştir.

Yukarıda da dediğimiz gibi Kasım ayında yapılması planlanan bu sınav ile 1000 gelir uzman yardımcısının alınması beklenmektedir. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde hem güncel ilan çıkacak olup sınav hakkında daha fazla bilgi verilecek hem de aynı zamanda sınava hazırlık için gereken tüm bilgiler buradan bizler aracılığı ile sizlerle paylaşılacaktır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı içerisinde alınacak olan yardımcıların, görev ve sorumlulukları, Gelir Uzmanı kadrolarına atanmaları, Devlet Gelir Uzmanlığına geçişleri, aylık alacakları ücrete kadar birçok husus henüz merak konusu olarak kalmaktadır. Henüz net bir açıklama yapılmadığı için bizlerde kesin bir bilgi veremiyoruz.

GELİR UZMAN YARDIMCISI KİMDİR VE NE İŞ YAPAR?

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere işe alınan Gelir Uzman Yardımcıları, eğer başarılı olurlar ise kendi kariyerleri içerisinde Gelir Uzmanı olarak atanabiliyorlar. Gelirler ile ilgili birçok alanda çalışma yapacak olan yardımcıları, diğer uzman yardımcılarına oranla daha az maaş aldıkları için de bu konuda bazı sitemlerde bulunmaktadırlar.

NE KADAR MAAŞ ALIRLAR?

Edinilen bilgilere göre dokuzuncu derecenin birinci kademesinde ve hizmeti bulunmayan, bekâr ve çocuğu olmayan bir Gelir Uzman Yardımcısı, eğer Kasım ayında göreve başlar ise tahmini olarak 3,100 TL civarında para alabilecektir. Hesaplamada 2014 yılı için belirlenmiş olan asgari geçim oranları ve 2013 yılının enflasyon farkları göze alınmıştır.

UZMAN YARDIMCISI KADROSUNA ATANMALARI;

Giriş sınavına girmiş olan ve başarılıyı sağlamış olan, asil listede yer alanlardan, gerekli şartları sağlayan kişiler, kendilerine söylenen belgeleri zamanında ilgili birimlere ulaştıran kişiler uzman yardımcısı kadrolarına atanabilirler.

Asil listede yer alanlardan atama işlemi için gereklilikleri yerine getirmeyenler, başvuruda bulunduğu halde geçerli bir mazereti olmadan gerekli belgeleri bildirmeyenlerin atanmaları yapılmayacaktır. Aynı şekilde kendilerine yapılacak olan bildirimleri aynı süre içerisinde başvuruda bulunmayanların atamaları iptal edilir ve bu durumda da yedekte bekleyen uzman yardımcıları kadrolara alınmaya devam eder. Ancak uzman yardımcılarının atanacağı yerler giriş sınav duyurusunda tespit edilmiş ve giriş sınav sonuçları her bir yer için ayrı ayrı listeler halinde düzenlenmişse, bu durumda yedek listeden yapılacak atamalarda yalnızca o yer için hazırlanan listedeki adaylar yukarıdaki esaslara göre atanırlar. Atama listesinde belirli bir yer için ataması yapılacak olan kişiler sadece o yer içerisinde atamaya girebilirler.

ATAMA YAPILAN YERDE ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU;

Ataması yapılacak olan memurların ataması belirlenmiş yerde en az 5 yıl süre ile çalışmaları zorunlu olacaktır. Bu sürenin içerisinde fiilen çalışılmayan sürelerden sadece yıllık izinler geçirilen muaf tutulacaktır. Bu süreyi doldurmayan kişilerin kesinlikle kurum için nakilleri yapılamaz. Fakat eğer herhangi bir özrü bulunan kişiler ile karşılıklı olarak atanma isteminde bulunanlar, atanmak istedikleri yerlerde eğer hizmete ihtiyaç duyuluyor ise uygun yerlere geçirilebilir ve buralarda görevlerine devam edebilirler.

YETİŞTİRİLMELERİ;

Bu dönem içerisinde yetiştirilme, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlilik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen süredir. Bu sürenin amacı ise;
a) Uzmanlığın gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,
b) Görev ve yetki alanına giren mevzuat konularında bilgi, tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak,
c) Mesleğin gerektirdiği niteliklere göre gelişimini sağlamak,
ç) Bilimsel araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmektir.

Uzman yardımcısı kadrolarına atananlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen yerlerde bazı temel eğitimler göreceklerdir. Buradaki kurslarda başarılı olabilmeleri çok önemlidir. Girecekleri kursun sonunda 100 puan üzerinden bir sınav yapılacaktır. Bu sınav sonucunda 60 puan ve üzeri puan almak zorunludur. Aksi halde kursu başarı ile tamamlamamış sayılacaklardır.

Kursu başarı ile bitirenler, uzman yardımcıları atamaları yapılan yerlerde yeterlilik sınavına kadar stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmalarının en sonunda ise yanlarında staj yapmakta oldukları birim amirleri bu stajyerlerin davranışlardan birçok alana kadar bilgi verecek şekilde not verirler. Staj değerlendirme belgesi olarak adlandırılan bu belge de işe başlama konusunda etkili bir rol oynamaktadır. . Staj Değerlendirme Belgesinin ilki uzman yardımcılarının işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın, ikincisi ise ikinci yılın sonundan itibaren otuz iş günü içinde düzenlenir. İlk staj notu 60 puanın altında olan uzman yardımcısı başka bir birim amirinin emrinde görevlendirilir. İki staj notunun ortalaması genel staj puanını oluşturur ve genel staj puanı 100 üzerinden en az 60 puan olanlar başarılı sayılırlar.

YETERLİLİK SINAVINDAN ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILMALARI;

Uygulanan eğitim kursu sonunda başarılı olmayanlar ile başarılı olup staj çalışmaları sonunda başarılı olamayanlar, uzman yardımcıları yeterlilik sınavı beklenmeden derecelerine göre memur kadrolarına atanırlar. Yapılan sınavlarda başarılı olmakta tek başına işe yaramamaktadır. Çünkü eğer staj döneminden iyi bir not alamaz iseler, kesinlikle bu birimde işe başlamaları mümkün olmayacaktır.

YETERLİLİK SINAV;

Yeterlilik sınavı, uzman yardımcılarının yetki ve alanlarını belirlemek için yapılan mevzuata uygun bir sınavdır. Bu sınav sayesinde uzman yardımcılarının mevkileri ve görevleri belirlenecektir. Uzman yardımcısı olarak asgari üç yıl çalışmış olan kişiler ise, en az iki ay önceden bildirmek kaydı ile yeterlilik sınavına çağırılırlar.

UZMANLIĞA ATANMA HAKKININ KAYBETMELERİ;

Yeterlik yazılı sınavında başarısız olanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler ile yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınav sonucu başarısız olan uzman yardımcıları yeniden yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınava girmeyenler derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

UZMAN KADROSUNA ATANMALARI;

Girecekleri sınavda başarılı olan uzman yardımcıları, uzman kadrosuna atanacaklardır.

UZMAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen tüm iş ve işlemlerden uzman yardımcıları, kendilerine verilen görevlerden zamanında ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi konusunda kendi amirlerine karşı sorumludurlar. Uzman yardımcıları tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin de zamanında yapılması konusunda sorumludurlar. Eğer gecikme ya da yerine zamanında getirilmemesi durumda doğan zararlardan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLERİ NASILDIR?

Eğer uygun görülürse ve istenirse, uzman yardımcıları istendikleri zamanlarda hizmet içi eğitim programlarına alınırlar.

DEVLET GELİR UZMANLIĞINA GEÇİŞ YAPABİLİRLER Mİ?

Eğer Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulur ise KPDS’den 50 ve üzeri puan alanlar veya en az yüksek lisans derecesine sahip olan kişiler son üç yıl üst üste sicil not ortalaması 90 ve uzmanlıkta 5 yılını doldurmuş olanlar Devlet Gelir Uzmanlığına geçiş yapabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir