Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı?

Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı? 

25 Şubat 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 118. maddesi gereğince, sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmektedir.

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4 B maddesi hükmü uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele eş ve çocukları için aile yardımı ödenir mi?

Soru: 657 sayılı Devlet memurları Kanunun 4 B maddesi hükmü uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personele eş ve çocukları için aile yardımı ödenir mi?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin ( B) bendinde “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin ii- Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukaridaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.)
Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişkin esas ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; mütercimlerin; tercümanların, Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin, dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı yerlerde avukatların, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman tabiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmanlarının; Devlet Konservatuarları sanatçı öğretim üyelerinin; istanbul Belediyesi Konservatuarı sanatçılarının; Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca 06.06.1978 Tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararlaştırılan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar 28.6.1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Esasların 3 üncü maddesinde “Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.” denilmektedir.

Yukarida yer verilen mevzuat uyarınca 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli uyarınca istihdam elden personele eş ve çocukları için aile yardımı ödeneği ödenmesi imkânı bulunmamaktadır.

Ancak bu gün itibari ile meclis genel kurulunda görüşülmekte olan Torba Yasanın kanunlaşması halinde 4/b ‘li personelde aile ve çocuk yardımı alabilecek.

25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete

“EK MADDE 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.”

– Sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği var mı? Sözleşmeli personel için yeni mevzuat düzenlemesi
Eşi özel sektörde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için herhangi bir mevzuat düzenlemesi yapılacak mı? 657 sayılı Devlet Memur…Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir?
Soru: Hangi memurlar ne zaman yeşil pasaport alabilir? Cevap: 15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu Pasaportların ve vesikaların nevileri, harçları ve bunları vermeye yetkili makamlar …KPSS A Grubu ve B Grubu Kadro ne demektir?
A Grubu Kadro ne demek? Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar o…Sözleşmeli personel 30 günü aşan rapor alabilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin 30 günü aşan rapor alması halinde sözleşmesi feshedilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4…Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı İş İlanı 2013
Kamu kurumlarında yapılan personel memur alımlarının yanı sıra sözleşmeli personel alım ilanları da yayınlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sözleşmeli kamu iş ilanına göre …Boşanma Durumunda Aile Yardımı Ödeneği Kime Verilir?
Soru: Boşanma halinde çocuk yardımı kime ödenir? Cevap: Boşanma veya ayrılık durumunda aile yardımı ödeneğinin kime ödeneceğine mahkeme karar verecektir. Mahkeme böyle durumun meydana gelmesi ha…Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN 4/B MADDESİ UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli P…Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı yapacak. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDEN Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’d…Ambulans şöförü sertifikası nasıl alınır?
Acil tıp teknisyenliği okuması gerekiyor.Aynı zamanda özel ambulans firmalarında çalışmak için ehliyetin yanı sıra ilkyardım sertifikası ve psikolojik bazı testleri alması gerekiyor. Ambulanslar…İş Kurlulara İş Bulma Önceliği
İşKurlulara İş Bulma Önceliği Bildiğiniz gibi Türkiyedeki işçi açığı talebinin büyük bir kısmını Türkiye İş Kurumu kısa ismi ile İŞKUR karşılamakda. Artık İŞKUR tarafından meslek ile ilgili eğiti…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir