Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı 2014

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımııııı e1393679429768 Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı 2014

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı 2014

SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU

2014

BAŞVURU TARİHLERİ: 28 ŞUBAT – 21 NİSAN 2014

DİKKAT! BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.

İÇİNDEKİLER

S.NU. BAŞLIK SAYFA
1. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3
2. 2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ 3
3. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 4
4. BAŞVURU ESASLARI 5
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ 5
6. SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 6
7. KAYIT İŞLEMLERİ VE ASKERLİK EĞİTİMİ 7
8. TABLOLAR 8
9. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ 12

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı

1. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

a. Sözleşmeli erbaş ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

b. Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerde olduğu gibi, kışlada kalacaklar ve sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet tarafından karşılanacaktır.

c. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk sözleşmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. İlk sözleşmelerini müteakip yapacakları sözleşmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir. Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. Sözleşme süreleri sona ermeden istifa edemezler.

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı bulunmaktadır. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmamaktadır.

d. Sözleşmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli onbaşılığa terfi edebilirler. Sözleşmeli onbaşı olarak iki yıl görev yapanlar, başarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleşmeli çavuşluğa terfi edebilirler.

e. Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak on altı yaşından büyükler için belirlenen asgari ücret brüt tutarının hizmet yıllarına göre 6191 sayılı Kanunda belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret ve sözleşme süresi sonunda tazminat ödenir.

f. Sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilenlerden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ile en az üç yıl görev yapmış olanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa geçiş yapabilir.

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanabileceklerdir.

2. 2014 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

S.Nu. Faaliyet Ad ı Yeri Tarihi
1 Başvurular ı n yap ı lmas ı İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 28 Şubat 2014 21 Nisan 2014 Saat 08.00
2 Seçim a ş amalar ı (*) (Ön sağl ı k, fiziki yetenek değerlendirme testi, Karar mülakat ı) Hava Teknik Okullar Komutanl ığı Gaziemir /İ zmir 20 May ı s 2014 06 Haziran 2014
3 Seçim aşamalar ı nda başar ı l ı olan adaylar ı n hastane muayene işlemleri Asker Hastaneleri 21 May ı s 2014 04 Temmuz 2014
4 As ı l ve yedek adaylar ı n duyurulmas ı İnternet ( www.tekok.edu.tr ) 15 Eylül 2014
5 İşlemleri tamamlanan adaylar ı n eğitime başlamas ı Hv.Er Eğt.Tug.K.l ı ğ ı KÜTAHYA 29 Eylül 2014

Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır.

– 3 –

3. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Sözleşmeli er adaylarında aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak (Askerlik hizmeti devam ederken başvuranlardan ön sözleşme imzalamaya hak kazananlar terhislerinden sonra askeri eğitime başlatılırlar.),

c. Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),

ç. En az ilköğretim (ortaokul) veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

ç. Askerlik hizmeti sona eren adaylar için, terhis tarihinden itibaren üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Şubat 2011 ve sonrası terhis olanlar),

d. Askerlik hizmeti devam eden adaylar için en geç 26 Eylül 2014 tarihi itibariyle terhis olacak olmak (Askerlik hizmetini yapmamış olanların ve tecilli olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından olumlu Nitelik Belgesi (TABLO-1) almış olmak,

f. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

g. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ndeki sözleşmeli erler için belirtilen şartları taşımak,

ı. Askerlik hizmeti sırasında; firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu’nun 148′inci maddesinde belirtilen suçların birisinden mahkûm olmamak.

ğ. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

j. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

k. Yapılacak olan seçim aşamalarında başarılı olmak,

l. İlgili makamlar tarafından yürütülecek güvenlik soruşturması uygun olmak,

m. Askerî hastanelerden “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almış olmak,

n. Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),

NOT 1 : Yabancı uyruklu kişilerle evli olanların başvurularının kabul veya reddedilmesi Gnkur.Bşk.lığı tarafından yapılır.

NOT 2 : Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

4. BAŞVURU ESASLARI:

a. Başvurular; 28 Şubat 2014 Cuma günü başlayıp, 21 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 08.00′da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacak olup, internet ortamı haricinde, posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

c. İnternet adresindeki başvuru formunun, bizzat aday tarafından kontrol edilerek doldurulması gereklidir. Bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sıkıntılardan adaylar sorumludur.

ç. Halen silâhaltında olan adaylar, başvurularını www.tekok.edu.tr internet adresinden yaptıktan sonra nitelik belgelerinin hazırlanması için ilk amirine müracaat edeceklerdir. Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri tarafından, örneği TABLO-1′de bulunan nitelik belgesi doldurma esaslarına göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınan nitelik belgesi adaylar tarafından kesinlikle açılmayacak olup, seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.

ç. Askerlik hizmeti devam eden adaylardan seçim aşamalarına katılacağı tarihten önce terhis olacak adaylara ait nitelik belgesi, ilgili Birlik Komutanlığı tarafından askeri kurye kanalı ile Hv.Tek.Okl.K.lığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na gönderilecektir.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

a. İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, Hava Teknik Okullar İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme Yerleştirme Komutanlığı tarafından yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

b. Yapılan kontroller sonucunda, adaylarda aranacak şartlardan herhangi bir koşulu sağlayamadığı anlaşılan başvuru sahiplerinin başvurusu reddedilecektir. Başvurusu reddedilen adaylara, internet aracılığıyla ret nedenleri ayrıntılı olarak bildirilecektir.

c. Bilgilerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9′uncu maddesi uygulanacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilen adaylara 02 Mayıs Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden bilgi verilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar 02 Mayıs ile 09 Mayıs (saat 17.00′a kadar) tarihleri arasında, başvuru durumunu öğrenmek ve yapılacak seçim aşamaları için kendi randevularını planlamaktan sorumludur. Bu tarihler arasında internet üzerinden randevu tarihini belirlemeyen adaylar için seçim aşamalarına gün planlaması yapılmayacaktır.

ç. Başvurusu kabul edilen ve randevu alan adaylar, randevu aldıkları tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen yer ve zamanda, seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin işlemlerinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

6. SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR:

a. Evrak İnceleme (İlk Kontrol) :

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, gerekli belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilir. Evrakında eksiklik bulunanlar seçim aşamalarına katılamazlar.

b. Ön Sağlık Muayenesi:

Adayların; TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre görünürde olan, fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek ve FYDT seçim aşamasında adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolünü yapmak amacıyla kurulmaktadır. Bu muayenede adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiştir.

(1) Boy-kilo oranları için TABLO-2′de belirtilen oranlarda olmak, (Ölçümler mutlaka ayakkabısız olarak, sadece şort ve tişört ile yapılır.),

(2) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurlar bulunmamak,

(3) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı (konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından değerlendirilir) bulunmamak,

(4) Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak

(5) Fıtık, ameliyat izi, çiçek bozuklukları, ciltte bulunan lekeleri, çil, yanık izleri gibi genel görünümdeki anormallikleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu, iskelet bozukluğu, düztabanlık, vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet, yara, cilt hastalığından kaynaklanan vb. izler bulunmamak,

(6) Sağlık durumu itibariyle, FYDT’ye katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık

vb.).

c. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT) :

(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar, FYDT’ye tabi tutulmaktadır. FYDT; şınav, mekik ve 400 m. koşu branşlarında yapılacaktır.

(2) FYDT için puanlama kıstasları TABLO-3′de olup, başarılı olmak için; her bir branştan en az 50 puan almak kaydıyla ortalama 60 puan ve üzerinde not almak gereklidir. Herhangi bir branşta baraj puanı olan 50′yi ve üç branşın ortalamasında 60′ı geçemeyen aday elenmektedir.

ç. Karar Mülakatı:

Testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülakat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

d. Hastaneye Sevk İşlemleri:

Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastane veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli işlemlerini tamamlaması sağlanır.

d. Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları

(1) Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır ve ön sağlık muayenesi, FYDT ve karar mülakatı aşamalarından herhangi birine aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edilmeden, yazı ile başvuruda bulunarak itiraz etmek mümkündür.

(2) Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen esaslara göre değerlendirilir. İtirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. Seçim aşamalarının yapıldığı bölge terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmamaktadır.

(3) İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları durumunda bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedirler. Ancak, itirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır

e. Asıl ve Yedek Adayların Belirlenmesi:

(1) Hastane muayenesi sonucunda “Sözleşmeli Er Olur.” kararlı sağlık raporu alan ve güvenlik soruşturma işlemleri olumlu sonuçlanan adayların, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları hesaplanmaktadır.

(2) Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, eğitime katılış tarihlerini ve katılış esnasında getirilecekleri içerecek şekilde www.tekok.edu.tr internet adresinden, 15 Eylül 2014 tarihinde saat 17.00′da duyuru yapılacaktır.

7. KAYIT İŞLEMLERİ VE ASKERLİK EĞİTİMİ

a. Asıl olarak kazandığı ve temel askerlik eğitimi almak üzere belirtilen tarihe kadar katılış yapmaları gerektiği www.tekok.edu.tr internet adresinden bildirilen adaylar, kendilerine bildirilecek yer ve tarihte Hava Er Eğitim Merkezi Komutanlığı (KÜTAHYA)’nda şahsen hazır bulunmaları gerekmektedir.

b. Adayların sınıflandırılmaları EYLÜL ayında, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı (KÜTAHYA)’nda yapılacağından dolayı, katılış yapılacak tarihte adayların yanlarında mesleki yetenek ve tecrübelerini gösteren bonservis, kurs katılım belgesi, ustalık / kalfalık belgesi vb. evrakı getirmeleri sınıflandırılmaları açısından önem arz etmektedir.

c. Asıl adayların kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kontenjanın dolmaması hâlinde, aynı gün içerisinde yedek durumunda hazır bulunan adaylardan, kontenjan açığı kadar yedek aday başarı sırasına göre çağrılabilecektir.

ç. Asıl adayların yerine yedek aday çağrılması başvuru esnasında bildirilen telefon numarası aracılığı ile yapılacaktır. Bu nedenle, adayların kendilerine ulaşılabilecek en doğru telefon numaralarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

ç. Kayıt işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatlerde belirtilen yerde hazır bulunmayan, internette ilan edilen tarih ve sürelere göre hareket etmeyen, istenen hususları yerine getirmeyen, iletişim için verilen telefon numaralarından kendilerine ulaşılamayan asıl ve yedek adaylar, tüm haklarından vazgeçmiş sayılacak ve adaylıkları sonlandırılacaktır.

BİRLİĞİ

ADI SOYADI

BABA ADI

RÜTBESİ

TERTİBİ

T.C. KİMLİK NU.

NİTELİKLER HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLECEK NOTLAR VERİLEN NOTLARININ ORTALAMASI
1′inci Amir 2′nci Amir 3′üncü Amir
1. Genel Görünü ş ü, Tav ı r ve Hareketi
2. Kötü Al ış kanl ı klara Dü ş kün Bulunmamas ı
3. Hasis Menfaatlere Dü ş kün Olmamas ı
4. Disiplin Kurallar ı na Uyarl ı l ığı ve İ taati
5. Güvenilme ve Sadakati
6. Zekâs ı ve Muhakeme Yetene ğ i
7. Çal ış kanl ığı ve Dayan ı kl ı l ığı
8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İ htisas ı n ı Geli ş tirme
9. Göreve Etkinlik
10. Sorumluluk Bilinci
NOT TOPLAMI
Sözleşmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat (Sözleşmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)
İMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

HKY 51-3

‘nın Sözleşmeli Erbaş ve Er Adaylığına kabulü Uygundur/Uygun değildir.

O N A Y

Fotoğraf

8. TABLOLAR

TABLO-1

SÖZLEŞMELİ ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

(Doldurma Talimatının 5 inci maddesinde belirtilen amir tarafından)

DOLDURMA TALİMATI

Bu nitelik belgesi sözleşmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir.

Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür.

Kanaat hanesine “SÖZLEŞMELİ ER OLMAYA LAYIKTIR/DEĞİLDİR.” ibaresi yazılır.

Nitelik belgesini onay makamları; müstakil Taburlarda Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada Eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır.

TABLO-2 BOY- KİLO ORANLARI

Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

TABLO-3

SÖZLEŞMELİ ER ADAYI FYDT KRİTERLERİ

Derece Puan
70 100
400 m Koşu (Saniye) 73-71 85
76-74 70
79-77 55
80 50
81 ve üstü 0
Tekrar Sayısı Puan
60 100
59 99
58 98
57 97
56 96
55 94
54 92
53 90
52 89
51 88
50 87
49 85
48 84
47 83
Şınav ve Yardımlı Mekik 46 82
45 80
(2 Dakika) 44 78
43 76
42 74
41 72
40 70
39 68
38 66
37 64
36 62
35 60
34 58
33 56
32 55
31 54
30 52
29 51
28 50
27 ve altı 0

NOT 1: Herhangi bir branştan 50′nin altı not alanlar elenir.

NOT 2: Üç branşın ortalaması, 60′ın altında olanlar elenir.

9. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ

http://www.tekok.edu.tr

a. İletişim Bilgileri

İnternet adresi Telefon

b. Ulaşım Bilgileri

0 232 251 79 29

0 232 251 16 00 (Dâhili: 4181 / 4183 / 4184 / 4186 / 4187 / 4193)

(1) Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj-Gaziemir minibüslerine ya da belediye otobüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

(2) Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

(3) Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

(4) Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.

Hv.Tek.Okl.K.lığı Sınav Nizamiyesi

DİKKAT! Sınav için gelen adaylar Sarnıç nizamiyesinden içeri kesinlikte

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir